آمار کل " صادرات به" کشور (سوئيس) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 25,989 84,302,622,458 Rls. 3,180,970 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 3,299 3,417,481,384 Rls. 128,324 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 2,130 1,569,394,044 Rls. 59,946 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 13,013 1,364,790,465 Rls. 50,704 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 6,196 996,136,548 Rls. 37,176 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 16,613 891,437,294 Rls. 33,226 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 4,100 891,149,350 Rls. 34,850 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 2,990 648,663,460 Rls. 24,420 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 83021090 ک ک ک سايرلولا غير از براي در وپنجره دوجداره PVC , UPVC 2,000 415,635,000 Rls. 15,000 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,388 396,803,801 Rls. 14,693 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 8 391,168,224 Rls. 14,924 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,930 371,753,340 Rls. 13,740 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 24031100 تنباكوي قليان مشخص شده در يادداشت 1 رديف فرعي اين فصل 1,985 244,464,489 Rls. 8,933 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 990 212,176,800 Rls. 7,920 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 1,660 187,572,194 Rls. 7,142 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 1,200 134,041,950 Rls. 4,950 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 16021090 ساير فرا ورده هاي هموژنيزه به غيرا ز غذا هاي رژيمي (چيکن ميت ) 600 107,247,000 Rls. 4,200 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 1,200 63,924,000 Rls. 2,400 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 150 61,231,200 Rls. 2,400 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 445 55,625,830 Rls. 2,110 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 3,413 55,235,992 Rls. 2,060 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 450 54,696,000 Rls. 2,000 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,000 52,747,500 Rls. 2,069 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 680 49,502,544 Rls. 1,806 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 1 49,419,000 Rls. 1,938 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 810 43,275,060 Rls. 1,620 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08109010 انار تازه 2,100 41,205,888 Rls. 1,532 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 300 24,678,000 Rls. 900 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 400 19,917,300 Rls. 780 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 202 10,786,396 Rls. 404 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 170 8,910,660 Rls. 345 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 200 8,013,900 Rls. 300 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 50 7,406,575 Rls. 275 $
34 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 60 4,590,000 Rls. 180 $
35 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 100 3,856,500 Rls. 150 $
36 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 69 3,684,462 Rls. 138 $
37 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 220 3,621,272 Rls. 136 $
مجموع کل
97,164,865,880 ريال
مجموع کل
3,664,660 دلار
[1]