آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 32,150 207,676,493,871 Rls. 7,593,846 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 7,200 50,161,196,534 Rls. 1,794,034 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 2,000 38,330,409,553 Rls. 1,385,087 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30021000 آنتي سرمکها ديگر مشتقات خوني و محصولات مصونيت بخش حتي اگر تغيير يافته يا از طريق فرآيندکهاي بيو تكنولوژيك بدست آمده باشند . 171,000 12,522,209,760 Rls. 487,056 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 1,032 11,321,637,298 Rls. 420,139 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 7,650 8,467,352,196 Rls. 320,996 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 418 3,604,961,959 Rls. 131,615 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 3,680 3,354,300,180 Rls. 123,855 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 1,000 1,800,562,500 Rls. 67,500 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 30 1,751,724,270 Rls. 63,565 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 700 1,689,604,500 Rls. 66,259 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 03011100 ماهي هاي زنده زينتي آب شيرين 818 1,109,329,952 Rls. 41,517 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 900 844,681,071 Rls. 33,002 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84371000 ماشين برا ي پاک کردن, جورکردن يادرجه بندي کردن دا نه ها,غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 560 668,575,000 Rls. 25,000 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 730 574,374,169 Rls. 22,513 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 01063330 --- جوجه يكروزه شترمرغ 470 525,040,000 Rls. 19,877 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85285110 مانيتور با صفحه تخت ال سي دي وصفحه معمولي 14 لغايت 24 اينچ از نوع مورد استفاده در ماشين هاي داده پردازي رديف 8471 120 382,515,000 Rls. 15,000 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 830 365,324,200 Rls. 13,400 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 1,700 255,130,000 Rls. 10,000 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 62031990 لباس به صورت دست از ساير مواد 990 212,889,600 Rls. 7,920 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 260 175,518,534 Rls. 6,798 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 34 168,596,210 Rls. 6,220 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,000 167,760,000 Rls. 6,000 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 600 165,774,000 Rls. 6,000 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 85234110 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R و DVD/R 3,000 117,734,400 Rls. 4,380 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 29333300 آلفن تانيل (INN)، آنيل اريدين (INN)، بزيتراميد(INN)، برومازپام(INN)، دي فنواكسين (INN)، ديکفنواكسيلات (INN)، دي پيکپانون (INN)، فنتانيل(INN)، ستوبميدون(INN)، متيل فنيدات (INN)، پنتازوسين (INN)، پتيدين (INN)، پتيدين (INN)، واسطه A، فنکسي كليدين (PCP)(I 10 90,137,400 Rls. 3,400 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 30064090 سايرسيمانهاومحصولات برا ي پرکردن دندا ن وسيمان برا ي بازساز ي ا ستخوا ن غيرمذکور 50 71,362,358 Rls. 2,668 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 48189090 سايرا وا ت هاي سلولزياورقه هاي ا لياف سلولزي غيرمذكور درجاي ديگر 650 49,703,472 Rls. 1,872 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 27 32,223,000 Rls. 1,178 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عراق 48089000 سايرکاغذهاومقواهاي موج دا رشده, کرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 70 2,150,400 Rls. 80 $
مجموع کل
346,659,271,387 ريال
مجموع کل
12,680,777 دلار
[1]