آمار کل " صادرات به" کشور (عربستان سعودي) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,785 85,779,151,241 Rls. 3,198,640 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 25,296 7,484,949,600 Rls. 281,280 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 49089000 عکس برگردا ن (غيرشفاف ) 7,936 4,672,625,056 Rls. 174,436 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 913 2,395,936,872 Rls. 91,642 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 25,391 2,097,605,423 Rls. 79,343 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 08132000 آلو ,خشک کرده 16,980 1,840,544,160 Rls. 67,920 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 07132010 ---لپه 17,000 1,578,027,500 Rls. 59,500 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 08094000 آلو و گوجه , تازه 106,970 1,203,520,044 Rls. 43,661 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,240 1,021,345,651 Rls. 40,051 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 10 997,892,784 Rls. 37,584 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 2,300 920,287,500 Rls. 34,500 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 1,150 863,343,000 Rls. 31,400 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 1,898 796,021,200 Rls. 28,470 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 3,145 680,234,080 Rls. 25,160 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 04031090 ک ک ک ماست 17,989 670,824,547 Rls. 24,405 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,480 493,151,280 Rls. 18,016 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 07133200 ک لوبيا قرمز كوچك (Adzuki) يا (Phaseolus) (Vinga angularis)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه شده 14,905 475,106,970 Rls. 17,886 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 09101190 زنجبيل خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 2,512 416,424,288 Rls. 15,072 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 10 414,391,250 Rls. 16,250 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 10039000 جو باستثناي بذر 12,400 384,374,520 Rls. 13,880 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 3,132 382,717,710 Rls. 14,094 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 85365010 کليد گردان براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 824 327,675,960 Rls. 12,360 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 30 279,873,985 Rls. 10,489 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 1,860 279,201,000 Rls. 10,198 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 07119000 ساير سبزيجات؛ مخلوط سبزيجات محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 4,000 266,212,800 Rls. 9,600 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 11,356 254,233,428 Rls. 9,539 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 11041900 دا نه هاي پهن شده يا فلس شده ساير غلات که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,540 245,314,551 Rls. 9,213 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 1,600 206,490,486 Rls. 7,986 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,050 171,456,265 Rls. 6,235 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 07134000 عدس (Lentil)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 5,210 166,472,004 Rls. 6,252 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 835 129,082,821 Rls. 4,882 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 09109120 سايرا دويه جات مخلوط ياددا شت 1-ب فصل به صورت کوبيده دربسته هاي غيرخرده فروشي 900 123,066,000 Rls. 4,500 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 480 120,833,995 Rls. 4,721 $
34 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 989 118,490,150 Rls. 4,450 $
35 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 4,240 118,321,360 Rls. 4,579 $
36 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 07108000 ساير سبزيجات به استثناي انواع اسفناج وذرت شيرين نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 2,000 97,462,800 Rls. 3,600 $
37 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 07129010 سير خشك شده 800 87,984,000 Rls. 3,200 $
38 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 2,500 82,044,000 Rls. 3,000 $
39 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 07109000 مخلوط سبزيجات نپخته يا پخته شده در آب يا بخار، يخ زده 2,550 68,018,700 Rls. 2,550 $
40 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 4,125 65,901,825 Rls. 2,475 $
41 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 11081100 نشاسته گندم 3,900 55,038,009 Rls. 2,067 $
42 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 66011000 چترسايبان باغ وهمانند. 1,300 39,940,500 Rls. 1,500 $
43 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 11042200 دا نه هاي کار شده ا ز جو دوسر. 2,400 31,861,200 Rls. 1,200 $
44 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 9,180 23,728,200 Rls. 900 $
45 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 3,040 18,971,550 Rls. 690 $
46 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 815 17,737,335 Rls. 693 $
47 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 800 14,176,760 Rls. 520 $
48 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني عربستان سعودي 17021900 لاکتوز و شربت لاکتوز دا را ي کمتر ا ز 99% وزني لاکتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشک 125 1,997,025 Rls. 75 $
مجموع کل
118,980,061,385 ريال
مجموع کل
4,440,663 دلار
[1]