آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 9,047 762,189,697,255 Rls. 28,560,965 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,319 31,545,865,311 Rls. 1,205,651 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 12,770 9,521,920,520 Rls. 358,120 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لکتريک صنعتي يا آزمايشگاهي 1,200 2,004,231,600 Rls. 75,600 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90182000 دستگاههاي ا شعه ماورا ء بنفش يامادون قرمز 1,140 851,806,692 Rls. 31,411 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 90281000 کنتورگاز 906 756,442,400 Rls. 28,317 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 1,300 397,815,600 Rls. 15,600 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 44 134,606,120 Rls. 5,060 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 500 107,160,000 Rls. 4,000 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 400 59,931,700 Rls. 2,179 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 300 48,015,000 Rls. 1,800 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 785 40,240,670 Rls. 1,570 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 66 23,896,929 Rls. 933 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فدراسيون روسيه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 9 10,286,268 Rls. 388 $
مجموع کل
807,691,916,065 ريال
مجموع کل
30,291,595 دلار
[1]