آمار کل " صادرات به" کشور (فرانسه) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 11,558 22,206,302,167 Rls. 829,639 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 337 15,790,534,660 Rls. 580,673 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,000 11,248,739,400 Rls. 439,902 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 100 6,928,707,000 Rls. 260,458 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33012990 اسانس هاي روغني غير از اسانس روغني گل محمدي 2,279 5,896,885,880 Rls. 217,220 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 4,300 2,780,021,000 Rls. 103,000 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 47 1,886,744,700 Rls. 73,300 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 796 1,416,416,175 Rls. 53,107 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13019010 باريچه 1,000 775,200,000 Rls. 30,000 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 97019000 کولاژوپلاکهاي تزئيني همانند. 1,130 765,030,000 Rls. 30,000 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 7,000 745,684,000 Rls. 28,000 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 2,978 574,546,780 Rls. 22,352 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 6 549,546,550 Rls. 21,550 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 9,141 488,752,178 Rls. 18,442 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 93 387,615,200 Rls. 15,200 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 2,490 380,821,798 Rls. 14,146 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 2,040 365,753,640 Rls. 14,280 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 2,980 219,231,600 Rls. 7,900 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 323 154,005,360 Rls. 5,508 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 877 144,234,775 Rls. 5,644 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09109190 سايرا دويه جات مخلوط يادداشت 1-(ب )غير مذکور دررديف هاي 9109110و9109190 20 143,375,400 Rls. 5,400 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 186 124,966,425 Rls. 4,650 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 95 101,070,200 Rls. 3,826 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 33019012 ساير عرقيات سنتي 480 51,711,360 Rls. 1,920 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 825 39,097,540 Rls. 1,460 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم 134 33,531,624 Rls. 1,206 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 110 24,426,000 Rls. 900 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 39269060 پريفرم (PET) 200 20,406,375 Rls. 765 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 63080000 مجموعهکها متشكل هستند از پارچهکهاي تار و پودباف و نخ،ک حتي داراي متفرعات، براي آمادهکكردن کآنها به صورت قاليچه، ديواركوب، روميزي و دستمال سفره گلدوزي و قلابکدوزي شده، يا اشياء نسجي همانند، بستهکبندي شده براي خرده فروشي. 70 20,349,798 Rls. 798 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 200 16,004,400 Rls. 600 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 52122500 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, بوزن مترمربع بيش ا ز200گرم, غيرمذکوردرجاي ديگر 20 15,426,000 Rls. 600 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 44190090 اشياءچوبي براي سرويس ميز ياآشپزخانه بجز مصنوعات صنايع دستي 94 14,688,576 Rls. 576 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 140 13,700,400 Rls. 490 $
34 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 9 7,875,600 Rls. 298 $
35 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 50 4,598,820 Rls. 180 $
36 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني فرانسه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 70 2,681,600 Rls. 100 $
مجموع کل
74,338,682,981 ريال
مجموع کل
2,794,091 دلار
[1]