آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 19,877 216,726,628,118 Rls. 8,008,799 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 90 6,394,095,380 Rls. 236,751 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 79 3,455,408,380 Rls. 129,460 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 6,380 1,560,629,208 Rls. 56,075 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08091000 زردآلو ,تازه 31,190 1,023,927,903 Rls. 39,909 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 393 437,945,155 Rls. 15,986 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 4,076 354,281,784 Rls. 13,320 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 7,810 279,693,022 Rls. 10,934 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 7,857 244,947,713 Rls. 9,561 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,870 218,467,560 Rls. 8,160 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 144 116,350,560 Rls. 4,320 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 500 102,004,000 Rls. 4,000 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 55131900 سايرپارچه تاروپودباف, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره سنتتيک, مخلوط باپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگرسفيد شده يا نشده 700 97,314,000 Rls. 3,500 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 300 96,444,000 Rls. 3,600 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08081000 سيب , تازه 7,100 92,329,589 Rls. 3,503 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 55132300 سايرپارچه تاروپودباف, رنگرزي شده,... باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه... به وزن كمتراز170گرم درمتر 820 83,682,640 Rls. 3,280 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 896 43,034,342 Rls. 1,613 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 1,100 42,522,060 Rls. 1,540 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده. 1,400 37,763,600 Rls. 1,400 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 780 32,817,600 Rls. 1,200 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 69149020 ساير اشياء كه درجاي ديگر ذكرنشده ازسفال صنايع دستي 450 28,702,125 Rls. 1,125 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 240 26,059,980 Rls. 1,020 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08094000 آلو و گوجه , تازه 700 25,195,800 Rls. 980 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 950 22,949,624 Rls. 888 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 450 11,993,400 Rls. 450 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 123 11,929,950 Rls. 450 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 35 9,426,550 Rls. 350 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 500 4,756,350 Rls. 185 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 07051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 390 3,946,650 Rls. 152 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني قطر 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 100 1,649,324 Rls. 62 $
مجموع کل
231,586,896,367 ريال
مجموع کل
8,562,572 دلار
[1]