آمار کل " صادرات به" کشور (مصر) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 30039010 ساير داروها ي غيرمذكور غيرازخرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 40,000 18,887,845,632 Rls. 710,016 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 12,507 5,802,550,084 Rls. 218,998 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 38220000 معرفکهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيهکگاه (reagents on a backing) و معرفکهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيهکگاه (on a backing)غير از آنهايي ککكه مشمول شمارهکهاي 0230 يا 0630 ميکباشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 557 4,055,385,739 Rls. 151,544 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک ) 15,000 1,848,306,960 Rls. 69,480 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 1,930 1,575,776,672 Rls. 60,821 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 63012000 پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)، از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 8,500 1,303,498,000 Rls. 49,000 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 4,700 1,255,614,400 Rls. 47,200 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 87089319 ----کلاچ به جزانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 1,800 579,225,600 Rls. 21,600 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 84659400 ماشين هاي خم کردن ياجفت وجورکردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 170 468,630,000 Rls. 17,005 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 57023200 کف پوش هاي مخمل باف, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي,آماده نشده برا ي مصرف. 1,900 393,709,600 Rls. 14,800 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,141 346,326,832 Rls. 12,965 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 48119090 ساير كاغذ ومقواهاي چند لايه عايق رطوبت غير مذكور 6,000 307,140,000 Rls. 12,000 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 87089929 ا جزا وقطعات كمك فنر ،بغيرا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 828 212,956,785 Rls. 8,317 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني مصر 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 500 104,454,588 Rls. 4,063 $
مجموع کل
37,141,420,892 ريال
مجموع کل
1,397,809 دلار
[1]