آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 5,380 103,387,032,000 Rls. 3,843,000 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 5,442 10,072,640,209 Rls. 374,758 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29335990 ساير ترکيبات داراي ساختار يک حلقه پريميدين هيدروژنه شده يانشده ياپيپرا زين 1,000 2,385,600,000 Rls. 86,765 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 51 1,701,845,412 Rls. 62,995 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 8,428 1,684,893,540 Rls. 63,210 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08105000 کيوي, تازه 68,790 1,063,822,132 Rls. 39,952 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 29349999 سايراسيدهاي نوکلئيک واملاح آنها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص ؛ ساير ترکيبات هتروسيکليک 230 993,919,930 Rls. 36,144 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84118200 توربين هاي گازي که درجاي ديگرمشمول يامذکورنباشدباقدرت بيشترا ز5000کيلووا ت 40 833,135,993 Rls. 32,551 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08022200 فندق بدون پوست , تازه يا خشک کرده 4,000 799,050,000 Rls. 30,000 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 51091000 نخ, دا را ي 85 درصديابيشتر,پشم ياموي نرم ( کرک )حيوا ن, آماده شده برا ي خرده فروشي. 1,494 540,851,904 Rls. 20,169 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 7,500 536,577,900 Rls. 20,100 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 970 347,139,390 Rls. 13,318 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 62031990 لباس به صورت دست از ساير مواد 800 329,988,000 Rls. 12,000 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 920 291,715,464 Rls. 10,828 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,850 195,142,430 Rls. 7,310 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 1,800 173,022,480 Rls. 6,480 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 09102011 زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم . 4 166,058,880 Rls. 6,240 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 1,500 119,857,500 Rls. 4,500 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 39201030 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ شده 900 71,687,700 Rls. 2,700 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 62041990 ---لباس به صورت دست زنانه يا دخترانه بجز البسه محلي از ساير مواد نسجي 800 64,017,600 Rls. 2,400 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هند 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 31 22,659,655 Rls. 871 $
مجموع کل
125,780,658,119 ريال
مجموع کل
4,676,290 دلار
[1]