آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 45,225 138,913,464,556 Rls. 5,290,692 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 1,600 35,055,696,000 Rls. 1,323,608 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84842090 سايرکاسه نمدهاي مکانيکي ،غيرمذکوردرجاي ديگر 5,030 21,910,253,844 Rls. 816,565 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي غير خانگي 5,600 9,736,612,565 Rls. 361,868 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90153000 ترا زها 2,900 6,205,733,640 Rls. 230,930 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 14,943 6,185,553,961 Rls. 228,371 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 119 4,930,248,180 Rls. 184,860 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يک چشمي,تلسکوپهاي ا پتيکي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 320 3,054,630,000 Rls. 109,250 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 3,300 2,444,761,200 Rls. 92,400 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29350099 سايرسولفون اميدها غير از سيلدنافيل سيترات ، استازولاميد، سولفامتوکسازول ، فاموتيدين ، گليبنکلاميد 350 2,331,252,912 Rls. 85,244 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 2,254 1,495,339,775 Rls. 56,277 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 29419090 سايرآنتي بيوتيکها غيرمذکوردرجاي ديگر 973 1,476,933,588 Rls. 57,681 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 74199990 مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است 400 1,349,351,100 Rls. 49,075 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 2,001 1,103,257,500 Rls. 43,025 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 1,013 674,379,714 Rls. 25,521 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 400 387,164,500 Rls. 14,500 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده که حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 4,500 370,170,000 Rls. 13,500 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 40113000 تايربادي نو ا زکائوچو برا ي هوا پيما 400 268,160,000 Rls. 10,000 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 2,435 261,187,840 Rls. 9,740 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 1 250,754,400 Rls. 9,120 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 44209010 چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده ،صنايع دستي به صورت جعبه براي زيورآلات وكارد وچنگال اشياءچوبي ،مبلمان صنايع دستي كه مشمول تعرفه 94نمي شود 280 230,001,476 Rls. 8,386 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 04090000 عسل طبيعي 1,988 218,640,240 Rls. 7,952 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 800 202,722,400 Rls. 7,600 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 279 148,147,180 Rls. 5,780 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90212100 دندا نهاي مصنوعي 348 138,378,038 Rls. 5,186 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85078000 - ساير انباره ها 330 133,260,000 Rls. 5,000 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 620 132,109,600 Rls. 4,960 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياکنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 330 125,777,110 Rls. 4,670 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 260 125,529,600 Rls. 4,670 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 150 123,745,500 Rls. 4,500 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 5,000 109,052,000 Rls. 4,000 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 1,600 107,500,000 Rls. 4,000 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 1,100 101,146,680 Rls. 3,960 $
34 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 86072900 ترمزهاي لکوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 920 93,359,000 Rls. 3,500 $
35 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 400 92,661,960 Rls. 3,480 $
36 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90058090 سايردوربين هاي يک چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 3 80,370,000 Rls. 3,000 $
37 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 1,270 79,572,786 Rls. 2,927 $
38 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 4,800 68,157,500 Rls. 2,500 $
39 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 530 47,367,425 Rls. 1,855 $
40 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 430 44,431,920 Rls. 1,616 $
41 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 220 30,584,400 Rls. 1,100 $
42 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 380 21,001,600 Rls. 800 $
43 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 116 11,470,032 Rls. 432 $
44 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 220 11,227,920 Rls. 440 $
45 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 171 8,369,565 Rls. 327 $
46 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 310 7,920,190 Rls. 310 $
47 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 97030000 ا ثار ا صلي مجسمه سازي ,حجاري ا ز هر ماده 80 3,672,144 Rls. 144 $
48 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 09109110 ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي 98 2,511,838 Rls. 98 $
49 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني چين 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 1,600 454,121 Rls. 17 $
مجموع کل
240,904,047,499 ريال
مجموع کل
9,105,437 دلار
[1]