آمار کل " صادرات به" کشور (ژاپن) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 306,291 558,715,065,437 Rls. 21,028,633 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 32,693 24,483,486,720 Rls. 915,033 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 370 15,583,760,800 Rls. 598,917 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 29391910 نوسكاپين هيدروكلرايد 650 13,227,162,000 Rls. 487,500 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 15,248 10,551,153,025 Rls. 392,075 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 6,764 6,480,938,382 Rls. 246,657 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 58090000 پارچهکهاي تار و پودباف از نخ فلزي و پارچهکهاي تار و پود باف از نخکهاي نسجي جورشده با فلز مشمول شماره 0556، از انواعي كه براي پوشاك، مبلمان يا مصارف همانند به كار ميکروند، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند. 5,083 3,991,053,570 Rls. 150,750 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 6,200 2,445,387,750 Rls. 95,515 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 7,349 2,167,285,252 Rls. 83,270 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 9,650 2,120,083,440 Rls. 78,240 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 6,000 841,500,000 Rls. 33,000 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 3,523 548,473,044 Rls. 21,137 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 69 364,373,350 Rls. 13,150 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 6,170 324,283,620 Rls. 12,283 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 17022000 قند و شربت درخت ا فرا 7,560 245,076,930 Rls. 9,198 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشکي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تک دندا ن 6 222,006,600 Rls. 8,700 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 92029000 آلات موسيقي يا زهي(غيرا زآنهائيکه باآرشه نوا خته ميشوند) 700 104,793,575 Rls. 3,925 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 70134119 ساير ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيراز ليوانهاي نوشيدني )يامقاصدآشپزخانه اي غير مذكوردرجاي ديگر . 530 83,481,360 Rls. 3,180 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 13019040 كتيرا 500 69,072,500 Rls. 2,500 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 57023100 کف پوش هاي مخمل باف, ا زپشم ياموي نرم (کرک )حيوا ن, آماده نشده برا ي مصرف. 73 64,257,666 Rls. 2,409 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 61159400 جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زپشم ياكرك غيرمذکوردرجاي ديگر. 92 57,483,780 Rls. 2,234 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 700 57,394,050 Rls. 2,100 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 85437010 دستگاه فلزياب 5 47,298,280 Rls. 1,720 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 07123900 ساير قارچهاي خشک شده ودنبلان زميني حتي بريده شده به قطعات... غيرمذکور درجاي ديگر 800 33,552,000 Rls. 1,200 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 70134111 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي 462 27,709,000 Rls. 1,000 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 12 1,148,143 Rls. 43 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني ژاپن 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 14 794,561 Rls. 31 $
مجموع کل
642,858,074,835 ريال
مجموع کل
24,194,399 دلار
[1]