آمار کل " صادرات به" کشور (کانادا) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 2,556 9,376,623,605 Rls. 353,514 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 15,630 5,834,216,565 Rls. 220,865 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 58,367 4,792,713,828 Rls. 177,922 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 08135000 مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر 70,964 4,445,766,671 Rls. 166,360 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 33 2,407,619,760 Rls. 87,360 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 08025200 ک ک پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 9,486 2,102,400,844 Rls. 80,956 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 4,940 1,997,560,080 Rls. 74,480 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 16,079 1,713,414,924 Rls. 62,952 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 17 1,483,364,187 Rls. 55,477 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 14,321 1,193,257,974 Rls. 44,558 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 959 982,514,680 Rls. 38,333 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 08025100 ک ک پسته ها با پوست تازه يا خشك 1,745 406,147,188 Rls. 15,332 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 745 392,220,895 Rls. 14,155 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 4,112 345,034,991 Rls. 12,637 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 09011110 قهوه بوندا ده کافئين نگرفته دربسته بندي هاي آماده برا ي خرده فروشي 1,270 219,465,780 Rls. 8,220 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 2,400 155,220,000 Rls. 5,800 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,565 122,483,091 Rls. 4,608 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 358 93,281,796 Rls. 3,492 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 70139119 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غير مذكوردرجاي ديگر 600 91,976,400 Rls. 3,600 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 540 79,105,950 Rls. 2,970 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 08132000 آلو ,خشک کرده 530 77,604,200 Rls. 3,050 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,660 74,510,730 Rls. 2,830 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 380 69,155,100 Rls. 2,700 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 90154000 آلات و دستگاههاي فتوگرا متري 98 66,972,136 Rls. 2,640 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 1,015 61,234,250 Rls. 2,275 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 08109020 زرشك تازه 430 59,474,240 Rls. 2,240 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 240 56,089,800 Rls. 2,040 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 49011000 کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 300 53,350,000 Rls. 2,000 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 1,580 48,372,648 Rls. 1,896 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 280 39,444,020 Rls. 1,540 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 280 28,580,160 Rls. 1,120 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 289 17,227,720 Rls. 640 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 330 12,743,460 Rls. 480 $
34 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 19042000 فرآوردهکهاي غذايي حاصل از برگه غلات تفت داده نشده يا از مخلوط برگهکهاي غلات تفت داده نشده و برگهکهاي غلات تفت داده شده يا غلات پف كرده 200 10,905,200 Rls. 400 $
35 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 16 7,812,630 Rls. 292 $
36 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کانادا 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 125 3,201,625 Rls. 125 $
مجموع کل
38,921,067,128 ريال
مجموع کل
1,459,859 دلار
[1]