آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 10,190 84,381,262,438 Rls. 3,246,826 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 04071115 تخمکمرغ نطفهکدار اجداد تخمکگذار 116,305 37,775,957,580 Rls. 1,394,280 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 09102014 انواع پودرزعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 8 11,609,675,000 Rls. 457,578 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 134,000 8,190,048,120 Rls. 299,168 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 8,064 4,732,972,740 Rls. 179,620 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 03061700 ساير انواع ميگو. 34,638 4,083,625,776 Rls. 158,428 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 18,420 3,766,881,280 Rls. 147,360 $
8 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 3,687 2,490,307,125 Rls. 92,175 $
9 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 09102013 انواع زعفران دربسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي . 22 2,005,865,400 Rls. 72,600 $
10 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 57,950 1,736,569,786 Rls. 67,704 $
11 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 07095100 قارچ , تازه ياسردكرده ا ز نوع ا گاريکوس (Agaricus ) 42,407 1,602,936,394 Rls. 59,702 $
12 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 09102090 زعفرا ن دربسته بندي بيش از30گرم 38 1,575,580,500 Rls. 58,500 $
13 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 2,200 709,632,000 Rls. 26,400 $
14 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 85177090 ساير اجزاء وقطعات رديف 8517 بجز ماژول نمايشگر، انتن مخابراتي و رك مربوط به تجهيزات ارتباطي و مخابراتي 690 510,020,000 Rls. 20,000 $
15 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 71031010 فيروزه طبيعي کارنشده يابه طورساده ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده 91 249,996,894 Rls. 9,705 $
16 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 08091000 زردآلو ,تازه 10,200 217,187,090 Rls. 8,479 $
17 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 08092900 ساير آلبالوها غير از آلبالوهاي ترش تازه 6,220 194,166,560 Rls. 7,586 $
18 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,300 175,953,900 Rls. 6,900 $
19 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 03049900 ساير قسمتهاي گوشتي ماهي بغيرازنوع شمشيرماهي واره ماهي بصورت منجمد 650 138,065,200 Rls. 5,200 $
20 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 85369030 ترمينال ريلي 580 132,817,680 Rls. 5,220 $
21 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 2,000 100,408,000 Rls. 3,957 $
22 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 85162900 دستگاههاي برقي گرم کردن فضاي ا ماکن و گرم کردن زمين , که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,500 96,943,375 Rls. 3,625 $
23 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 57050010 --- جاجيم 340 90,137,400 Rls. 3,400 $
24 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 820 87,717,040 Rls. 3,280 $
25 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 350 76,997,200 Rls. 2,800 $
26 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 64032000 كفش با تخت بيروني از چرم ورويه متشكل از تسمه هايي كه از چرم طبيعي كه از روي برآمدگي پا عبور وشست پا را دور مي زند 100 76,708,800 Rls. 2,880 $
27 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 08109010 انار تازه 2,478 54,726,779 Rls. 2,032 $
28 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 57021090 سوماك (غيرازسوزني )كاراماني ،فرشها(دست باف مانند غير مذكور درجاي ديگر ) 122 50,302,584 Rls. 1,930 $
29 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد 355 33,273,180 Rls. 1,242 $
30 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 69120011 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك، لعابکزده صنايع دستي 200 32,148,000 Rls. 1,200 $
31 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 1,100 21,657,900 Rls. 825 $
32 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 350 5,607,280 Rls. 217 $
33 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني کويت 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 36 4,146,390 Rls. 162 $
مجموع کل
167,010,295,391 ريال
مجموع کل
6,350,981 دلار
[1]