آمار کل " صادرات به" کشور ((بلوروس ( روسيه سفيد) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 90181919 ----اجزاء وقطعات دستگاه مانيتور علائم حياتي 1,800 30,248,448,000 Rls. 1,128,000 $
2 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 30043290 سايردا روهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آنها که توليد دا خلي ندا رند 2,614 8,925,789,480 Rls. 335,850 $
3 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذکوردرجاي ديگر 580 3,472,760,000 Rls. 136,000 $
4 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 138 2,110,637,305 Rls. 79,243 $
5 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 30042019 سايرداروها بصورت خرده فروشي ، حاوي سايرانتي بيوتيک داراي توليد داخل غيرمذکوردرجاي ديگر 1,925 801,659,653 Rls. 30,193 $
6 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,500 159,306,000 Rls. 6,000 $
7 12 1393 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني (بلوروس ( روسيه سفيد 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 460 147,025,200 Rls. 5,520 $
مجموع کل
45,865,625,638 ريال
مجموع کل
1,720,806 دلار
[1]