آمار کل " صادرات به" کشور (اندونزي) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خارك اندونزي 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 6,808,751 129,368,450,801 Rls. 5,052,005 $
2 12 1393 خارك اندونزي 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 6,590,288 126,913,385,466 Rls. 4,956,514 $
3 12 1393 خارك اندونزي 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 10,599,562 90,952,328,550 Rls. 3,359,522 $
مجموع کل
347,234,164,817 ريال
مجموع کل
13,368,040 دلار
[1]