آمار کل " صادرات به" کشور (تايلند) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خارك تايلند 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 17,724,623 348,313,629,074 Rls. 13,092,698 $
2 12 1393 خارك تايلند 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 16,044,450 328,570,095,404 Rls. 12,342,149 $
3 12 1393 خارك تايلند 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 20,672,055 177,104,837,540 Rls. 6,538,047 $
مجموع کل
853,988,562,018 ريال
مجموع کل
31,972,894 دلار
[1]