آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خارك ترکيه 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 67,895,733 566,482,184,202 Rls. 21,817,893 $
2 12 1393 خارك ترکيه 15132919 ----روغن پالم كرنل تصفيه شده RBD غيراز استئارين وپالم كرنل استئارين 12,450,233 101,722,751,760 Rls. 3,936,639 $
مجموع کل
668,204,935,962 ريال
مجموع کل
25,754,532 دلار
[1]