آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خارك عراق 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 35,447,592 739,445,290,217 Rls. 27,377,935 $
2 12 1393 خارك عراق 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 31,182,977 650,075,799,098 Rls. 24,160,619 $
مجموع کل
1,389,521,089,315 ريال
مجموع کل
51,538,554 دلار
[1]