آمار کل " صادرات به" کشور (فيليپين) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خارك فيليپين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 15,227,759 288,698,792,333 Rls. 11,296,225 $
2 12 1393 خارك فيليپين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 10,356,638 204,228,102,624 Rls. 7,991,088 $
مجموع کل
492,926,894,957 ريال
مجموع کل
19,287,313 دلار
[1]