آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خارك پاکستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 26,844,256 234,511,774,665 Rls. 8,487,885 $
2 12 1393 خارك پاکستان 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,608,604 114,720,821,188 Rls. 4,160,562 $
3 12 1393 خارك پاکستان 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 3,759,995 79,912,110,739 Rls. 2,901,177 $
مجموع کل
429,144,706,592 ريال
مجموع کل
15,549,624 دلار
[1]