آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (خارك)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خارك چين 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 178,995,066 1,517,257,569,955 Rls. 56,573,557 $
2 12 1393 خارك چين 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 158,665,895 426,335,297,363 Rls. 16,043,957 $
3 12 1393 خارك چين 27111390 بوتان مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر 10,015,265 212,503,692,312 Rls. 7,711,143 $
4 12 1393 خارك چين 27111290 پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر 5,027,889 102,565,165,222 Rls. 3,721,793 $
مجموع کل
2,258,661,724,852 ريال
مجموع کل
84,050,451 دلار
[1]