آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خرم آباد افغانستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 109,658 144,123,444,755 Rls. 5,501,815 $
2 12 1393 خرم آباد افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,723,086 66,400,745,221 Rls. 2,585,374 $
3 12 1393 خرم آباد افغانستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 38,512 27,922,580,904 Rls. 1,016,521 $
4 12 1393 خرم آباد افغانستان 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 4,235 3,790,706,980 Rls. 142,771 $
5 12 1393 خرم آباد افغانستان 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين هاياحاوي ساير محصولات شماره 2936 که توليد دا خلي ندا رند 14,726 3,502,828,719 Rls. 134,719 $
مجموع کل
245,740,306,579 ريال
مجموع کل
9,381,200 دلار
[1]