آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خرم آباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خرم آباد عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 60,718,120 110,329,433,152 Rls. 4,249,933 $
2 12 1393 خرم آباد عراق 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 31,560 21,820,563,996 Rls. 817,937 $
3 12 1393 خرم آباد عراق 69079040 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين 10ا لي 16 درصد (کاشي ديوا ر)ورني يالعاب نزده 3,120,833 21,233,009,061 Rls. 792,895 $
4 12 1393 خرم آباد عراق 69079020 کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده 3,023,345 18,511,493,652 Rls. 704,300 $
5 12 1393 خرم آباد عراق 04031090 ک ک ک ماست 699,704 17,475,428,659 Rls. 657,660 $
6 12 1393 خرم آباد عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 193,482 15,223,361,506 Rls. 577,234 $
7 12 1393 خرم آباد عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 862,531 8,367,342,638 Rls. 313,197 $
8 12 1393 خرم آباد عراق 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 302,618 6,709,734,360 Rls. 253,871 $
9 12 1393 خرم آباد عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 492,345 6,391,552,153 Rls. 246,258 $
10 12 1393 خرم آباد عراق 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 41,557 5,569,429,000 Rls. 207,790 $
11 12 1393 خرم آباد عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 466,065 4,840,448,918 Rls. 186,823 $
12 12 1393 خرم آباد عراق 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 9,631 4,417,531,934 Rls. 159,667 $
13 12 1393 خرم آباد عراق 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 9,033 3,562,006,828 Rls. 135,338 $
14 12 1393 خرم آباد عراق 25221000 آهک زنده 636,222 2,015,845,520 Rls. 76,345 $
15 12 1393 خرم آباد عراق 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 9,795 791,426,205 Rls. 29,385 $
16 12 1393 خرم آباد عراق 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 60,000 367,905,600 Rls. 14,400 $
مجموع کل
247,626,513,182 ريال
مجموع کل
9,423,032 دلار
[1]