آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 42,883,367 246,387,588,735 Rls. 9,168,180 $
2 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 32,232,253 96,930,710,242 Rls. 3,690,227 $
3 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 82,197,855 76,595,676,933 Rls. 2,903,814 $
4 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 2,577,278 75,431,804,761 Rls. 2,966,419 $
5 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 6,302,106 60,889,052,583 Rls. 2,293,021 $
6 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 07031000 پيازوموسير 5,497,364 59,252,389,227 Rls. 2,219,322 $
7 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 5,299,065 48,417,401,654 Rls. 1,923,112 $
8 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25174900 دا نه دا نه ها(granules) ,ترا شه ها و پودرسنگ ها (باستثناي مرمر) 53,650,596 48,386,410,127 Rls. 1,834,027 $
9 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,247,434 40,671,091,858 Rls. 1,497,920 $
10 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور 5,702,476 33,798,638,887 Rls. 1,307,240 $
11 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25221000 آهک زنده 11,188,704 26,579,030,486 Rls. 1,011,911 $
12 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 218,170 17,247,091,541 Rls. 636,467 $
13 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 28365000 کربنات کلسيم 7,201,602 15,278,785,271 Rls. 587,514 $
14 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 516,100 13,469,452,935 Rls. 519,992 $
15 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد 47,815 12,570,375,650 Rls. 478,150 $
16 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 15,025,280 12,215,874,918 Rls. 483,179 $
17 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 294,500 9,648,056,470 Rls. 382,850 $
18 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 3,081,908 9,209,276,029 Rls. 369,828 $
19 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 1,266,558 8,462,881,461 Rls. 321,877 $
20 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 732,042 8,315,269,122 Rls. 311,044 $
21 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 731,274 8,245,792,630 Rls. 311,456 $
22 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 43,000 7,666,631,000 Rls. 287,000 $
23 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 4,589,363 5,632,316,467 Rls. 209,038 $
24 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,547,737 5,531,360,820 Rls. 216,557 $
25 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25081000 بنتونيت 2,127,116 4,769,454,614 Rls. 191,150 $
26 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 2,387,856 4,556,740,516 Rls. 179,089 $
27 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 50,259 3,788,429,154 Rls. 145,587 $
28 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 20,696 3,707,998,840 Rls. 144,872 $
29 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 319,254 3,295,578,130 Rls. 121,882 $
30 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 34,470 3,230,231,235 Rls. 120,645 $
31 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 04090000 عسل طبيعي 27,230 2,847,405,425 Rls. 105,440 $
32 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 56,830 2,828,609,280 Rls. 105,231 $
33 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08081000 سيب , تازه 110,486 2,471,328,480 Rls. 88,388 $
34 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 40,546 2,422,865,060 Rls. 89,201 $
35 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي 44,388 2,273,109,480 Rls. 87,112 $
36 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 07114000 خيار و خيارترشي (خيار ريز) محفوظ شده به صورت موقت كه به همان حالت قابل مصرف فوري نباشد 42,402 1,891,850,733 Rls. 71,023 $
37 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 68101920 سايراشياء ساخته شده ازسيمان... به شکل چهارگوش يا لوح هماننذ مورد مصرف براي سنگفرش 590,169 1,877,313,327 Rls. 71,779 $
38 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 72022120 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز80درصدولي مساوي يا کمترا ز 90درصد وزني سيليسيوم 48,526 1,560,008,490 Rls. 58,231 $
39 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 47,980 1,500,288,387 Rls. 57,576 $
40 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 887,665 1,420,903,827 Rls. 52,496 $
41 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 16,060 1,025,620,760 Rls. 38,650 $
42 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25223000 آهک هيدروليک 457,269 1,022,804,760 Rls. 36,581 $
43 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 21,793 974,437,907 Rls. 39,227 $
44 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 14019000 ساير موا د نباتي برا ي بافتن, (باستثناي بامبو و خيزرا ن ) 228,933 948,327,830 Rls. 36,497 $
45 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 10,000 942,655,000 Rls. 35,000 $
46 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 20011000 خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه 19,640 905,470,776 Rls. 35,352 $
47 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 19,738 904,067,319 Rls. 33,633 $
48 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 12071000 هسته ميوه نخل ومغز آن حتي خرد شده 161,662 827,537,540 Rls. 32,215 $
49 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 28364000 کربنات هاي پتاسيم 377,839 819,536,088 Rls. 32,116 $
50 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 9,437 760,286,157 Rls. 28,311 $
51 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 265,593 733,798,611 Rls. 26,559 $
52 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08109010 انار تازه 33,591 733,754,754 Rls. 27,221 $
53 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08025290 ساير پسته هاي غير مذكور درجاي ديگر تازه يا خشك كرده 39,232 733,216,656 Rls. 29,424 $
54 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 17,566 705,889,710 Rls. 26,349 $
55 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 62,940 704,552,756 Rls. 26,431 $
56 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 1,203 638,817,060 Rls. 24,060 $
57 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 1,350,941 604,520,076 Rls. 24,316 $
58 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 23032000 تفاله چغندر ,تفاله نيشکر و ساير آخال قندسازي 159,376 569,736,920 Rls. 22,312 $
59 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 21042000 فرآوردهکهاي غذايي کمركب (Composite)،ک هموژنيزه 7,380 547,183,490 Rls. 20,510 $
60 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 6,916 529,094,748 Rls. 20,748 $
61 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 11,650 527,448,010 Rls. 19,465 $
62 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus ، گونه vigna) بغير از لوبيا بصورت دانه 9,776 522,018,848 Rls. 19,552 $
63 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 12149000 ساير محصولات علوفه ا ي , که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند حتي به هم فشرده به شكل حبه 179,509 495,874,134 Rls. 19,368 $
64 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 6,160 489,923,280 Rls. 18,480 $
65 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 3,040 481,791,360 Rls. 18,240 $
66 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,198 427,716,906 Rls. 15,594 $
67 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 4,028 420,844,110 Rls. 15,709 $
68 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 8,110 419,400,000 Rls. 15,000 $
69 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 70193910 پشم شيشه 6,480 404,724,600 Rls. 16,123 $
70 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 20019000 ساير سبزيجات ، ميوه ها وساير اجزاء خوراكي نباتات ، آماده يا محفوظ شده در سركه يا جوهر سركه بغير ازخيار وخيار ريز (خيار ترشي) 9,297 380,545,936 Rls. 13,946 $
71 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 73211120 ا جاق گازروميزي توکار 1,300 363,480,000 Rls. 13,000 $
72 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,493 358,503,162 Rls. 13,479 $
73 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 68101190 سايربلوک و آجربرا ي ساختمان بجزا زبتون سبک, به شکل چهارگوش يالوح وهمانند 92,946 341,778,529 Rls. 13,141 $
74 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 4,835 309,584,331 Rls. 12,087 $
75 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 60,690 283,665,915 Rls. 10,317 $
76 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 995 228,652,650 Rls. 8,550 $
77 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 14,812 210,301,500 Rls. 7,850 $
78 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 4,560 134,725,500 Rls. 4,900 $
79 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08109020 زرشك تازه 1,950 130,617,260 Rls. 4,820 $
80 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,560 122,859,360 Rls. 4,680 $
81 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 16041900 فرآورده ها و کنسروهاي ماهيها(باستثناي قيمه شده ) که در جاي ديگري مذکور نباشند 1,425 114,138,225 Rls. 4,275 $
82 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 22090000 سرکه خورا کي و بدل سرکه خورا کي که ا ز جوهر سرکه بدست ميآيد 2,440 100,357,200 Rls. 3,660 $
83 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذکور در جاي ديگر 2,375 95,452,770 Rls. 3,563 $
84 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 13019030 سقز 1,765 87,851,110 Rls. 3,530 $
85 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 3,100 83,880,000 Rls. 3,000 $
86 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 84289000 ساير ماشين آلات بلندکننده , جابجاکننده , بارکننده . 1,200 82,260,000 Rls. 3,000 $
87 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 25010090 ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا 48,425 77,824,950 Rls. 2,905 $
88 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 07133300 لوبيا رسمي، همچنين لوبياي سفيدPhadealus Vulgaris)خشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا لپه 2,425 77,822,130 Rls. 2,910 $
89 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 1,450 77,822,130 Rls. 2,910 $
90 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 12072900 پنبه حتي خرد شده 1,455 77,822,130 Rls. 2,910 $
91 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 1,141 77,754,076 Rls. 2,852 $
92 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 1,425 57,082,462 Rls. 2,138 $
93 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 96031000 جاروب وبروس, متشکل ا زشاخه هاي نازک يا از ساير مواد نباتي به هم بسته, بايابدون دسته. 3,200 53,366,000 Rls. 2,000 $
94 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري 160 12,822,240 Rls. 480 $
95 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک. 4,012 11,203,080 Rls. 420 $
96 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 21039000 سايرسسها و فرآورده ها برا ي سس , چاشنيها و ا دويه هاي مخلوط شده غير مذكور درجاي ديگر 238 9,531,543 Rls. 357 $
97 12 1393 خرمشهر امارات متحده عربي 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 20 1,787,435 Rls. 65 $
مجموع کل
1,015,059,616,575 ريال
مجموع کل
38,520,634 دلار
[1]