آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خرمشهر ترکيه 28492010 کربورسيليسيم باا ندا زه ذرا ت کمترومساوي 10ميلي متر به خلوص کمتر ا ز98درصد 2,202,951 43,450,620,918 Rls. 1,651,786 $
مجموع کل
43,450,620,918 ريال
مجموع کل
1,651,786 دلار
[1]