آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خرمشهر عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 548,337,657 726,011,942,524 Rls. 27,475,504 $
2 12 1393 خرمشهر عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 28,469,242 25,695,228,164 Rls. 995,332 $
3 12 1393 خرمشهر عراق 25111010 سولفات باريم طبيعي( باريت ) آسياب شده 5,069,153 15,438,374,973 Rls. 606,432 $
4 12 1393 خرمشهر عراق 25239010 ک کک ک سيمان كوره بلند هيدروليك حتي رنگ شده حتي پودرنشده 6,865,092 12,805,605,351 Rls. 514,881 $
5 12 1393 خرمشهر عراق 25081000 بنتونيت 5,258,212 12,325,060,820 Rls. 475,976 $
6 12 1393 خرمشهر عراق 28365000 کربنات کلسيم 3,702,971 8,123,788,232 Rls. 296,236 $
7 12 1393 خرمشهر عراق 25111090 کسولفات باريم طبيعي (باريت) آسياب نشده 3,280,282 7,577,244,984 Rls. 280,173 $
8 12 1393 خرمشهر عراق 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 205,382 4,846,074,030 Rls. 182,784 $
9 12 1393 خرمشهر عراق 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 1,340,863 2,398,009,840 Rls. 93,859 $
10 12 1393 خرمشهر عراق 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 63,862 1,849,961,311 Rls. 67,929 $
11 12 1393 خرمشهر عراق 08071100 هندوا نه , تازه 245,121 1,693,049,862 Rls. 61,278 $
12 12 1393 خرمشهر عراق 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 38,912 1,073,108,520 Rls. 38,940 $
13 12 1393 خرمشهر عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 76,536 788,132,184 Rls. 28,346 $
14 12 1393 خرمشهر عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 573,064 733,967,631 Rls. 27,507 $
15 12 1393 خرمشهر عراق 23080000 موا دنباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله برا ي تغذيه حيوا نات غيرمذکور 142,190 530,972,644 Rls. 19,906 $
16 12 1393 خرمشهر عراق 48182000 دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ 15,296 390,063,296 Rls. 15,296 $
17 12 1393 خرمشهر عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 167 65,940,840 Rls. 2,520 $
مجموع کل
822,346,525,206 ريال
مجموع کل
31,182,897 دلار
[1]