آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خسروي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خسروي عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 713,013,921 944,490,952,629 Rls. 35,486,564 $
2 12 1393 خسروي عراق 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 68,797,004 578,197,413,077 Rls. 21,733,570 $
3 12 1393 خسروي عراق 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 939,196 302,937,918,313 Rls. 11,338,814 $
4 12 1393 خسروي عراق 07031000 پيازوموسير 20,665,755 218,603,400,134 Rls. 8,203,974 $
5 12 1393 خسروي عراق 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 24,761,985 217,766,405,340 Rls. 8,161,894 $
6 12 1393 خسروي عراق 08071100 هندوا نه , تازه 34,987,456 202,529,578,344 Rls. 7,633,389 $
7 12 1393 خسروي عراق 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 15,360,345 169,433,157,563 Rls. 6,365,368 $
8 12 1393 خسروي عراق 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 1,268,313 121,646,789,157 Rls. 4,511,567 $
9 12 1393 خسروي عراق 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 2,800,600 108,539,145,495 Rls. 4,059,342 $
10 12 1393 خسروي عراق 07051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 6,829,527 58,731,637,632 Rls. 2,184,825 $
11 12 1393 خسروي عراق 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 4,857,690 41,683,236,627 Rls. 1,551,437 $
12 12 1393 خسروي عراق 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 2,253,465 36,941,223,650 Rls. 1,396,444 $
13 12 1393 خسروي عراق 68101990 سايرا شياساخته شده ا زسيمان ياسنگ مصنوعي به شکل لوح آجروا شياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر 11,010,212 35,749,935,337 Rls. 1,306,629 $
14 12 1393 خسروي عراق 07093000 بادمجان , تازه يا سرد کرده 3,017,820 29,840,219,230 Rls. 1,115,423 $
15 12 1393 خسروي عراق 07096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 1,595,895 26,335,853,783 Rls. 985,255 $
16 12 1393 خسروي عراق 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 266,550 24,046,645,870 Rls. 942,323 $
17 12 1393 خسروي عراق 07099300 كدوهاي حلوايي، كدو و كدوهاي مسمايي 1,026,750 11,479,123,028 Rls. 430,707 $
18 12 1393 خسروي عراق 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 854,550 9,534,607,825 Rls. 357,858 $
19 12 1393 خسروي عراق 07082000 لوبيا ,تازه يا سردکرده گونهphaselous،گونه vigna 524,175 6,498,034,350 Rls. 244,055 $
20 12 1393 خسروي عراق 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 78,603 6,297,125,010 Rls. 235,189 $
21 12 1393 خسروي عراق 69010090 سايرآجرها,بلوک, چهارگوشtiles وسايرمحصولات سرا ميکي از آرد فسيل سيليي ياخاكهاي سيليسي همانند غيرمذکوردرجاي ديگر 3,032,448 5,501,871,716 Rls. 202,449 $
22 12 1393 خسروي عراق 07095900 ساير قارچها ،دنبلان زميني غيراز نوع آگاريکوس بصورت تازه ياسردكرده . 100,230 5,424,263,740 Rls. 202,454 $
23 12 1393 خسروي عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 2,402,281 5,382,147,228 Rls. 204,189 $
24 12 1393 خسروي عراق 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 5,259,060 5,025,518,298 Rls. 182,743 $
25 12 1393 خسروي عراق 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 340,653 4,805,982,285 Rls. 177,137 $
26 12 1393 خسروي عراق 08061000 ا نگور تازه 227,010 4,610,847,596 Rls. 173,178 $
27 12 1393 خسروي عراق 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 319,186 4,057,776,513 Rls. 149,379 $
28 12 1393 خسروي عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 469,721 3,839,533,744 Rls. 143,220 $
29 12 1393 خسروي عراق 25202000 ک گچ 4,800,620 3,702,462,090 Rls. 134,410 $
30 12 1393 خسروي عراق 08094000 آلو و گوجه , تازه 217,740 3,489,284,719 Rls. 132,843 $
31 12 1393 خسروي عراق 57029990 ک ک ک ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 8,914 3,391,405,490 Rls. 132,814 $
32 12 1393 خسروي عراق 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 332,355 2,829,591,042 Rls. 105,974 $
33 12 1393 خسروي عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 2,050,705 2,578,455,792 Rls. 98,432 $
34 12 1393 خسروي عراق 07041000 گل کلم و گل کلم بروکولي ,(broccoli) 217,275 2,361,197,922 Rls. 88,637 $
35 12 1393 خسروي عراق 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 200,527 2,292,063,200 Rls. 83,940 $
36 12 1393 خسروي عراق 69041000 آجرساختمان ا زسرا ميک. 627,378 2,252,987,430 Rls. 84,396 $
37 12 1393 خسروي عراق 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 5,917 2,115,268,330 Rls. 82,838 $
38 12 1393 خسروي عراق 54075300 پارچه هاي تاروپودباف, ا زنخهاي برنگهاي گوناگون, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استر تكستوره 17,860 1,903,432,540 Rls. 71,440 $
39 12 1393 خسروي عراق 69089020 کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده 307,246 1,894,795,280 Rls. 69,633 $
40 12 1393 خسروي عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 16,943 1,556,400,706 Rls. 59,233 $
41 12 1393 خسروي عراق 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 17,690 1,428,959,760 Rls. 53,070 $
42 12 1393 خسروي عراق 08081000 سيب , تازه 129,405 1,410,862,227 Rls. 53,067 $
43 12 1393 خسروي عراق 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 7,710 1,221,137,912 Rls. 46,505 $
44 12 1393 خسروي عراق 11010000 آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin ) 102,150 825,368,496 Rls. 30,654 $
45 12 1393 خسروي عراق 08121000 گيلاس و آلبالو ,محفوظ شده بطور موقت ,که بهمان حالت بلافاصله قابل خوردن نباشند 47,010 758,216,216 Rls. 28,545 $
46 12 1393 خسروي عراق 64019200 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك 7,691 590,421,963 Rls. 23,073 $
47 12 1393 خسروي عراق 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 354,124 546,745,272 Rls. 20,235 $
48 12 1393 خسروي عراق 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 3,190 484,750,805 Rls. 17,545 $
49 12 1393 خسروي عراق 07032000 سير 10,050 299,941,569 Rls. 11,254 $
50 12 1393 خسروي عراق 08105000 کيوي, تازه 20,295 227,274,682 Rls. 8,521 $
51 12 1393 خسروي عراق 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,480 227,070,480 Rls. 8,880 $
52 12 1393 خسروي عراق 69029090 ساير آجر بلوک چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميکي همانند نسوز غيرمذکور درجاي ديگر 112,713 208,291,735 Rls. 7,889 $
53 12 1393 خسروي عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 6,300 198,953,533 Rls. 7,685 $
54 12 1393 خسروي عراق 07089000 سايرسبزيجات غلافدا ر ,تازه يا سردکرده ,که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,610 144,088,370 Rls. 5,455 $
55 12 1393 خسروي عراق 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک. 66,784 129,137,946 Rls. 4,674 $
56 12 1393 خسروي عراق 07135000 باقلا Vicia faba) از نوع (Major و باقلاي علوفهکاي Vicia fabaاز نوع equina؛ Vicia faba از نوع Minorخشك ، غلاف كنده، حتي پوست كنده يا شده 9,675 108,101,463 Rls. 4,061 $
57 12 1393 خسروي عراق 26011190 --- ساير سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از40 درصد فشرده نشده 400,000 106,700,000 Rls. 4,000 $
58 12 1393 خسروي عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 22,500 68,898,600 Rls. 2,700 $
59 12 1393 خسروي عراق 08055000 ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده 1,830 25,346,052 Rls. 951 $
60 12 1393 خسروي عراق 07094000 کرفس به غيرازكرفس غده دار , تازه يا سردکرده 2,160 21,808,538 Rls. 798 $
61 12 1393 خسروي عراق 08091000 زردآلو ,تازه 945 20,124,774 Rls. 774 $
62 12 1393 خسروي عراق 07069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 960 8,224,530 Rls. 307 $
مجموع کل
3,229,358,112,978 ريال
مجموع کل
121,164,609 دلار
[1]