آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (خمير)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خمير امارات متحده عربي 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 37,920 9,112,755,040 Rls. 334,827 $
2 12 1393 خمير امارات متحده عربي 25131000 سنگ پا (pumicestone) 842,000 8,994,411,200 Rls. 336,127 $
3 12 1393 خمير امارات متحده عربي 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 6,166,500 7,784,253,384 Rls. 294,903 $
4 12 1393 خمير امارات متحده عربي 07129090 ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد 34,500 3,794,132,500 Rls. 136,660 $
5 12 1393 خمير امارات متحده عربي 14049010 حنابه غيراز عصاره آن . 37,500 2,914,189,125 Rls. 106,685 $
6 12 1393 خمير امارات متحده عربي 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 53,100 2,685,728,550 Rls. 98,632 $
7 12 1393 خمير امارات متحده عربي 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 11,000 2,590,791,500 Rls. 93,326 $
8 12 1393 خمير امارات متحده عربي 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 7,720 2,374,392,640 Rls. 86,893 $
9 12 1393 خمير امارات متحده عربي 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 8,000 1,773,376,000 Rls. 63,891 $
10 12 1393 خمير امارات متحده عربي 08021100 بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده 22,100 1,757,087,000 Rls. 63,661 $
11 12 1393 خمير امارات متحده عربي 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 20,000 1,662,540,000 Rls. 60,000 $
12 12 1393 خمير امارات متحده عربي 10031000 دانه 10,000 692,725,000 Rls. 24,915 $
13 12 1393 خمير امارات متحده عربي 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 7,000 595,236,936 Rls. 23,331 $
14 12 1393 خمير امارات متحده عربي 12076000 دانه گلرنگ carthamus tinctorius حتي خرد شده 1,200 549,590,400 Rls. 20,583 $
15 12 1393 خمير امارات متحده عربي 25202000 ک گچ 554,000 494,484,099 Rls. 18,982 $
16 12 1393 خمير امارات متحده عربي 22043000 ساير آب انگورهاي تازه (Grape must) 2,400 465,511,200 Rls. 16,743 $
17 12 1393 خمير امارات متحده عربي 06031100 گل هاي رز(Rosos) 2,000 409,808,000 Rls. 16,011 $
18 12 1393 خمير امارات متحده عربي 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 4,000 342,189,680 Rls. 13,369 $
19 12 1393 خمير امارات متحده عربي 12129990 هسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر . 5,000 318,050,000 Rls. 12,449 $
20 12 1393 خمير امارات متحده عربي 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانهکبندي شده) 75,000 276,703,500 Rls. 10,851 $
21 12 1393 خمير امارات متحده عربي 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 276,108,140 Rls. 10,807 $
22 12 1393 خمير امارات متحده عربي 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 4,000 254,440,000 Rls. 9,937 $
23 12 1393 خمير امارات متحده عربي 68118200 ساير ورقها ،پانل ها وسوفالها واقلام همانند فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 5,000 190,830,000 Rls. 7,480 $
24 12 1393 خمير امارات متحده عربي 22089000 ساير نوشابه هاي عرق دا ر(ا لکل دا ر) ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,200 143,432,800 Rls. 5,604 $
25 12 1393 خمير امارات متحده عربي 06049000 شاخ وبرگ وساير اجزاء نباتات براي دسته گل يا زينت خشك كرده سفيدكرده ، رنگ كرده آغشته يا آماده به نحو ديگر 4,200 128,582,520 Rls. 5,020 $
26 12 1393 خمير امارات متحده عربي 17039000 ملاس هاي حاصل ا ز ا ستخرا ج يا تصفيه قند و شکر (باستثناي نيشکر) 4,000 98,353,920 Rls. 3,843 $
27 12 1393 خمير امارات متحده عربي 14049090 ساير محصولات نباتي يغيراز حناووسمه غير مذكور درجاي ديگر . 3,000 49,615,800 Rls. 1,857 $
28 12 1393 خمير امارات متحده عربي 17011200 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از چغندر 4,000 44,334,400 Rls. 1,595 $
29 12 1393 خمير امارات متحده عربي 25201000 سنگ گچ؛ انيدريت 235,000 42,745,920 Rls. 1,676 $
30 12 1393 خمير امارات متحده عربي 12141000 يونجه بصورت زبر وبه هم فشرده به صورت حبه 1,000 13,854,500 Rls. 496 $
مجموع کل
50,830,253,754 ريال
مجموع کل
1,881,151 دلار
[1]