آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08071100 هندوا نه , تازه 11,185,342 62,918,502,822 Rls. 2,456,163 $
2 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08105000 کيوي, تازه 4,531,947 62,215,278,021 Rls. 2,384,238 $
3 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08023200 گردوي معمولي بدون پوست سخت , تازه يا خشك کرده 84,620 27,234,310,920 Rls. 1,015,440 $
4 12 1393 خوي ترکيه 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 564,585 22,895,959,683 Rls. 846,878 $
5 12 1393 خوي ترکيه 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 489,730 19,926,850,950 Rls. 734,595 $
6 12 1393 خوي ترکيه 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 6,471,000 10,755,491,568 Rls. 405,874 $
7 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 17019900 قند وشكر تصفيه شده غير مذكور در جاي ديگر آماده مصرف 433,935 9,750,681,307 Rls. 367,020 $
8 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08023100 گردوي معمولي با پوست سخت , تازه يا خشك كرده 66,106 6,928,195,576 Rls. 264,424 $
9 12 1393 خوي ترکيه 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 42,400 6,505,262,400 Rls. 254,400 $
10 12 1393 خوي ترکيه 38089310 علف كش ها فرآورده هاي ضد رويش وسازگاركننده هاي رشد گياه بصورت (محصول اماده ) 18,051 6,458,467,470 Rls. 252,570 $
11 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 16,005 3,300,897,463 Rls. 120,037 $
12 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 07049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 219,450 2,497,983,000 Rls. 89,425 $
13 12 1393 خوي ترکيه 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 139,760 1,400,459,357 Rls. 54,644 $
14 12 1393 خوي ترکيه 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 22,900 1,242,920,400 Rls. 45,800 $
15 12 1393 خوي ترکيه 39152000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا ستيرن 107,786 1,174,682,960 Rls. 44,176 $
16 12 1393 خوي ترکيه 39011069 کامپاند پلي ا تيلن ويژه روکش سيم وکابل با چگالي کمترا ز 94%بجز نوع پودري 22,680 1,056,230,280 Rls. 39,690 $
17 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 09109990 سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر 6,550 994,542,100 Rls. 38,900 $
18 12 1393 خوي ترکيه 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 169,880 855,960,076 Rls. 32,415 $
19 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 04090000 عسل طبيعي 5,757 822,363,468 Rls. 31,906 $
20 12 1393 خوي ترکيه 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 21,580 821,291,640 Rls. 32,370 $
21 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 30,565 810,250,880 Rls. 30,565 $
22 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 5,630 698,163,360 Rls. 26,355 $
23 12 1393 خوي ترکيه 39151000 آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا تيلن 64,780 684,136,220 Rls. 25,912 $
24 12 1393 خوي ترکيه 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 13,000 666,406,000 Rls. 26,000 $
25 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 11,026 608,996,825 Rls. 23,283 $
26 12 1393 خوي ترکيه 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 10,100 516,089,800 Rls. 20,200 $
27 12 1393 خوي ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 46,850 415,827,780 Rls. 15,512 $
28 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 4,837 404,142,498 Rls. 14,969 $
29 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 5,330 272,980,460 Rls. 10,660 $
30 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 2,349 252,222,000 Rls. 9,500 $
31 12 1393 خوي ترکيه 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 1,194 234,421,500 Rls. 9,193 $
32 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,000 191,890,500 Rls. 7,500 $
33 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 4,482 149,859,514 Rls. 5,733 $
34 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39069050 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموست محلول درحلالهاي آلي 1,610 126,797,160 Rls. 4,830 $
35 12 1393 خوي ترکيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 46,000 63,949,200 Rls. 2,300 $
36 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08061000 ا نگور تازه 1,436 55,032,546 Rls. 2,154 $
37 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08071900 خربزه وهماننده ان -تازه 4,200 45,423,924 Rls. 1,764 $
38 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08131000 زردآلو ,خشک کرده 1,060 36,940,209 Rls. 1,443 $
39 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,000 31,982,400 Rls. 1,200 $
40 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 3,432 29,805,360 Rls. 1,066 $
41 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 70200050 سايراشياءازشيشه هاي داراي ضريب انبساط خطي كمتراز 000005/0درجه كلوين درمحدوده حرارتي صفرتا300درجه بدون تزئين ،صنايع دستي 370 27,253,950 Rls. 1,050 $
42 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 09024010 چاي سياه (تخمير شده ) وچاي جزئا تخمير شده كوبيده در بستهکبندي غيرخردهکفروشي 650 17,564,950 Rls. 650 $
43 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 432 16,592,040 Rls. 648 $
44 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 17011100 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 1,000 16,045,800 Rls. 600 $
45 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 150 12,751,440 Rls. 480 $
46 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 80 12,263,520 Rls. 480 $
47 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 20029010 رب گوجه فرنگي 180 6,915,510 Rls. 270 $
48 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 100 5,114,200 Rls. 200 $
49 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 100 5,109,800 Rls. 200 $
50 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 60 4,822,200 Rls. 180 $
51 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 63011000 پتوهاي برقي. 30 3,326,500 Rls. 125 $
52 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 63012000 پتو و زيرانداز سفري (غير از پتوي برقي)، از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 18 2,881,764 Rls. 108 $
53 12 1393 بازارچه رازي-خوي ترکيه 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 100 256,050 Rls. 10 $
مجموع کل
256,182,547,321 ريال
مجموع کل
9,756,105 دلار
[1]