آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (خوي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 خوي عراق 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 8,188,870 159,612,167,160 Rls. 6,007,694 $
2 12 1393 خوي عراق 20099000 مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد 466,754 11,561,134,539 Rls. 432,847 $
3 12 1393 خوي عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 373,722 8,777,046,029 Rls. 342,727 $
4 12 1393 خوي عراق 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 152,624 3,789,360,804 Rls. 136,056 $
5 12 1393 خوي عراق 44182019 در،چهارچوب ،دوره وآستانه درازچوب به صورت قواره بري (بانقش گردان ومنحني )به غيرازصنايع دستي 28,303 1,730,510,196 Rls. 62,824 $
6 12 1393 خوي عراق 68079000 سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر 47,200 879,260,480 Rls. 33,040 $
7 12 1393 خوي عراق 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 18,200 691,945,610 Rls. 25,061 $
مجموع کل
187,041,424,818 ريال
مجموع کل
7,040,249 دلار
[1]