آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زاهدان افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 13,170,897 226,259,057,969 Rls. 8,578,359 $
2 12 1393 زاهدان افغانستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 42,000,000 61,504,300,000 Rls. 2,310,000 $
3 12 1393 زاهدان افغانستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 892,040 36,498,618,178 Rls. 1,312,334 $
4 12 1393 زاهدان افغانستان 38089119 ک ک ک ک ساير LD50 بيشتر از 2000 100,152 21,710,537,544 Rls. 805,483 $
5 12 1393 زاهدان افغانستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 334,313 18,087,813,742 Rls. 668,626 $
6 12 1393 زاهدان افغانستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 202,352 13,773,099,861 Rls. 505,882 $
7 12 1393 زاهدان افغانستان 17041000 آدامس (Chewinggum) حتي پوشيده شده از قند و شكر 120,893 11,887,742,729 Rls. 435,215 $
8 12 1393 زاهدان افغانستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 266,287 9,106,676,991 Rls. 328,249 $
9 12 1393 زاهدان افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 366,806 8,718,187,647 Rls. 330,125 $
10 12 1393 زاهدان افغانستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 72,493 5,998,276,446 Rls. 217,479 $
11 12 1393 زاهدان افغانستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 72,065 5,413,623,306 Rls. 198,948 $
12 12 1393 زاهدان افغانستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 109,406 3,606,667,952 Rls. 134,864 $
13 12 1393 زاهدان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 39,213 1,671,016,966 Rls. 62,741 $
14 12 1393 زاهدان افغانستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 55,609 1,494,769,920 Rls. 55,609 $
15 12 1393 زاهدان افغانستان 38089329 ک ک ک ک ساير LD50 حداكثر 2000 9,068 1,470,227,990 Rls. 57,442 $
16 12 1393 زاهدان افغانستان 08081000 سيب , تازه 70,062 748,715,144 Rls. 29,426 $
17 12 1393 زاهدان افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 19,200 624,435,840 Rls. 23,040 $
18 12 1393 زاهدان افغانستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 19,576 622,769,901 Rls. 23,491 $
19 12 1393 زاهدان افغانستان 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 24,753 612,779,007 Rls. 22,279 $
20 12 1393 زاهدان افغانستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 24,065 496,329,451 Rls. 18,049 $
21 12 1393 زاهدان افغانستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 8,400 454,826,400 Rls. 16,800 $
22 12 1393 زاهدان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,246 429,362,167 Rls. 15,667 $
23 12 1393 زاهدان افغانستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 8,370 347,886,495 Rls. 12,555 $
24 12 1393 زاهدان افغانستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 4,157 270,107,321 Rls. 9,977 $
25 12 1393 زاهدان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 1,350 65,787,390 Rls. 2,430 $
26 12 1393 زاهدان افغانستان 31051090 سايرکودهابه شکل قرص ياا شکال هماننددربسته.... ناخالص کمترا ز10کيلوگرم غيرمذکور 1,686 57,117,802 Rls. 2,232 $
27 12 1393 زاهدان افغانستان 31051010 کود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 1,342 39,394,950 Rls. 1,545 $
28 12 1393 زاهدان افغانستان 08105000 کيوي, تازه 1,575 24,858,788 Rls. 977 $
مجموع کل
431,994,987,897 ريال
مجموع کل
16,179,823 دلار
[1]