آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (زاهدان)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زاهدان پاکستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 8,345,791 664,767,709,525 Rls. 25,037,377 $
2 12 1393 زاهدان پاکستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 30,000,610 618,350,433,979 Rls. 23,103,905 $
3 12 1393 زاهدان پاکستان 08062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 5,989,287 242,045,486,379 Rls. 9,082,359 $
4 12 1393 زاهدان پاکستان 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 164,855,139 236,726,382,234 Rls. 8,998,060 $
5 12 1393 زاهدان پاکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 784,928 196,949,415,741 Rls. 7,398,856 $
6 12 1393 زاهدان پاکستان 08132000 آلو ,خشک کرده 3,132,509 170,480,157,575 Rls. 6,390,322 $
7 12 1393 زاهدان پاکستان 09092190 تخم گشنيز خرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غير خرده فروشي 3,283,396 132,287,221,167 Rls. 5,039,318 $
8 12 1393 زاهدان پاکستان 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين کننده 4,709,236 131,514,810,057 Rls. 4,991,751 $
9 12 1393 زاهدان پاکستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 3,320,292 130,093,172,553 Rls. 4,859,732 $
10 12 1393 زاهدان پاکستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 4,569,619 105,267,380,581 Rls. 3,899,567 $
11 12 1393 زاهدان پاکستان 08081000 سيب , تازه 8,555,408 94,472,857,392 Rls. 3,593,269 $
12 12 1393 زاهدان پاکستان 08061000 ا نگور تازه 3,982,384 82,100,603,138 Rls. 3,066,430 $
13 12 1393 زاهدان پاکستان 27132000 قيرنفت 5,251,591 73,207,454,652 Rls. 2,790,581 $
14 12 1393 زاهدان پاکستان 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 568,278 68,399,910,905 Rls. 2,557,255 $
15 12 1393 زاهدان پاکستان 20089900 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 20081100 لغايت 20089200 687,138 60,680,833,935 Rls. 2,315,186 $
16 12 1393 زاهدان پاکستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 693,439 55,180,889,940 Rls. 2,080,317 $
17 12 1393 زاهدان پاکستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 643,903 51,470,805,273 Rls. 1,931,709 $
18 12 1393 زاهدان پاکستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 1,419,700 48,243,150,028 Rls. 1,750,079 $
19 12 1393 زاهدان پاکستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال. 14,457,389 47,087,863,220 Rls. 1,750,141 $
20 12 1393 زاهدان پاکستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 592,449 46,721,583,069 Rls. 1,777,347 $
21 12 1393 زاهدان پاکستان 08041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده 1,760,673 39,295,980,633 Rls. 1,496,946 $
22 12 1393 زاهدان پاکستان 08041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده 702,292 37,452,704,764 Rls. 1,404,588 $
23 12 1393 زاهدان پاکستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 1,315,337 32,310,050,358 Rls. 1,212,355 $
24 12 1393 زاهدان پاکستان 07132000 نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده 720,919 29,006,186,590 Rls. 1,125,651 $
25 12 1393 زاهدان پاکستان 70139190 ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصددمشابه غيرازشماره هاي 7010يا7013ساخته شده بصورت ماشيني 839,196 27,125,609,772 Rls. 1,007,037 $
26 12 1393 زاهدان پاکستان 56074990 طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 294,319 22,571,142,825 Rls. 882,957 $
27 12 1393 زاهدان پاکستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,275,194 22,299,431,013 Rls. 843,903 $
28 12 1393 زاهدان پاکستان 05040000 روده، بادكنك و شكمبه حيوانات كامل يا قطعه قطعه شده (غير از روده، بادكنك و شكمبه کماهي)، به حالت تازه، سردكرده، يخکزده، نمكکزده يا در آب نمك، خشكکكرده يا دودي. 320,740 21,353,185,802 Rls. 801,853 $
29 12 1393 زاهدان پاکستان 09093190 تخم زيره سبزخرد نشده وسابيده نشده در بسته بندي آماده براي غيرخرده فروشي 196,271 16,152,230,670 Rls. 588,813 $
30 12 1393 زاهدان پاکستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 190,369 15,438,265,473 Rls. 571,107 $
31 12 1393 زاهدان پاکستان 29173500 انيدريد فتاليك 266,408 13,557,521,332 Rls. 512,836 $
32 12 1393 زاهدان پاکستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 1,719,850 12,995,527,264 Rls. 481,772 $
33 12 1393 زاهدان پاکستان 08109010 انار تازه 549,885 12,097,657,226 Rls. 450,907 $
34 12 1393 زاهدان پاکستان 12119099 ساير نباتات واجزاء آنها مورد مصرف در عطر سازي وداروسازي غيرمذكور در جاي ديگر 171,657 11,995,678,189 Rls. 444,002 $
35 12 1393 زاهدان پاکستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 334,609 9,889,864,913 Rls. 368,070 $
36 12 1393 زاهدان پاکستان 04021090 ساير (شيرخشك صنعتي ) به شكل پودر ، به شكل دانه ريز (granules) يا به هر شكل جامد ديگر كه ميزان مواد چرب ان بيشتر از 5/1 درصد وزني باشد 95,507 9,749,827,584 Rls. 382,028 $
37 12 1393 زاهدان پاکستان 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 41,808 8,424,885,698 Rls. 316,551 $
38 12 1393 زاهدان پاکستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 326,590 8,199,367,387 Rls. 293,932 $
39 12 1393 زاهدان پاکستان 07132090 ک ک ک ساير سبزيجات غلافدار خشك شده حتي پوست كنده يا لپه شده بجز لپه 294,744 8,130,925,553 Rls. 294,744 $
40 12 1393 زاهدان پاکستان 56079090 ريسمان ،طناب وكابل كه درجاي ديگر گفته نشده 98,224 7,514,597,241 Rls. 294,672 $
41 12 1393 زاهدان پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 153,108 6,648,308,224 Rls. 244,972 $
42 12 1393 زاهدان پاکستان 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 226,855 6,019,822,547 Rls. 231,659 $
43 12 1393 زاهدان پاکستان 12119091 گل خشك وگلبرگ تازه محمدي 9,215 4,356,170,514 Rls. 165,870 $
44 12 1393 زاهدان پاکستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 837,431 3,872,586,377 Rls. 145,691 $
45 12 1393 زاهدان پاکستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 46,026 3,647,815,149 Rls. 134,978 $
46 12 1393 زاهدان پاکستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 116,324 3,604,710,197 Rls. 139,589 $
47 12 1393 زاهدان پاکستان 27101920 روغن صنعتي 198,839 3,571,459,217 Rls. 141,794 $
48 12 1393 زاهدان پاکستان 08109030 عناب تازه 15,922 3,488,634,864 Rls. 127,376 $
49 12 1393 زاهدان پاکستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 94,683 3,407,543,701 Rls. 127,505 $
50 12 1393 زاهدان پاکستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 132,699 3,192,813,890 Rls. 123,410 $
51 12 1393 زاهدان پاکستان 20059900 ساير سبزيجات ومخلوطهاي سبزيجات بغير از جوانه بامبو بجز در سركه يا جوهر سركه يخ نزده 47,872 3,104,367,555 Rls. 116,005 $
52 12 1393 زاهدان پاکستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 40,761 3,094,668,858 Rls. 122,283 $
53 12 1393 زاهدان پاکستان 08041030 خرماپياروم تازه ياخشك كرده 25,075 3,082,086,984 Rls. 112,838 $
54 12 1393 زاهدان پاکستان 57050090 ک ک ک ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم 32,331 2,895,602,983 Rls. 113,159 $
55 12 1393 زاهدان پاکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 274,527 2,253,320,050 Rls. 86,420 $
56 12 1393 زاهدان پاکستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 547,783 2,021,415,406 Rls. 73,951 $
57 12 1393 زاهدان پاکستان 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 2,093,687 2,015,504,348 Rls. 72,756 $
58 12 1393 زاهدان پاکستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 1,531,866 2,005,199,117 Rls. 76,597 $
59 12 1393 زاهدان پاکستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي 24,991 1,914,435,555 Rls. 74,973 $
60 12 1393 زاهدان پاکستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 174,695 1,894,852,870 Rls. 69,879 $
61 12 1393 زاهدان پاکستان 64029100 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا ميپوشاندا زکائوچوياپلاستيک. 22,013 1,770,901,824 Rls. 66,039 $
62 12 1393 زاهدان پاکستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 20,098 1,537,557,294 Rls. 60,294 $
63 12 1393 زاهدان پاکستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 129,420 1,380,668,118 Rls. 51,768 $
64 12 1393 زاهدان پاکستان 04049000 محصولات متشکل ا ز ا جزا ء طبيعي تشکيل دهنده شير ,غير مذکور يا مشمول درجاي ديگر 48,985 1,344,140,086 Rls. 51,924 $
65 12 1393 زاهدان پاکستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات 16,024 1,310,586,936 Rls. 48,072 $
66 12 1393 زاهدان پاکستان 51021900 موي نرم (کرک )حيوا ن بجزبزکشميري حلاجي نشده و شانه نزده 93,993 1,142,371,206 Rls. 45,117 $
67 12 1393 زاهدان پاکستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 13,862 1,120,017,816 Rls. 41,586 $
68 12 1393 زاهدان پاکستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي 19,495 951,677,042 Rls. 35,642 $
69 12 1393 زاهدان پاکستان 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 27,993 936,393,913 Rls. 33,591 $
70 12 1393 زاهدان پاکستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 74,531 905,005,102 Rls. 33,274 $
71 12 1393 زاهدان پاکستان 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 23,633 904,613,100 Rls. 35,450 $
72 12 1393 زاهدان پاکستان 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 10,403 867,735,036 Rls. 31,209 $
73 12 1393 زاهدان پاکستان 39023099 ساير كوپليمر هاي پروپيلن به اشكال ابتدايي غير مذكور 25,220 830,018,512 Rls. 31,088 $
74 12 1393 زاهدان پاکستان 41022100 پوست خام حيوا نات ا زجنس گوسفندوبره, بدون پشم, پيکله شده, دباغي نشده 7,965 765,030,000 Rls. 30,000 $
75 12 1393 زاهدان پاکستان 08105000 کيوي, تازه 45,466 730,745,191 Rls. 27,921 $
76 12 1393 زاهدان پاکستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 21,442 726,720,345 Rls. 26,431 $
77 12 1393 زاهدان پاکستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 21,839 669,562,643 Rls. 26,207 $
78 12 1393 زاهدان پاکستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 9,876 654,191,972 Rls. 24,164 $
79 12 1393 زاهدان پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 27,854 650,210,854 Rls. 25,068 $
80 12 1393 زاهدان پاکستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 8,319 636,428,457 Rls. 24,957 $
81 12 1393 زاهدان پاکستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 19,545 516,145,068 Rls. 19,332 $
82 12 1393 زاهدان پاکستان 29152100 اسيد استيك 23,540 331,815,204 Rls. 13,041 $
83 12 1393 زاهدان پاکستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,883 255,683,124 Rls. 9,278 $
84 12 1393 زاهدان پاکستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 3,283 198,596,385 Rls. 7,223 $
85 12 1393 زاهدان پاکستان 72132000 ميله هاي گرم نوردشده ا زفولاد غير ممزوج تراشكاري (خوش تراش)به صورت طومار هاي نامنظم پيچيده شده 9,499 174,569,455 Rls. 6,535 $
86 12 1393 زاهدان پاکستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 18,917 172,438,775 Rls. 6,935 $
87 12 1393 زاهدان پاکستان 68029310 سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 24,628 168,039,052 Rls. 6,401 $
88 12 1393 زاهدان پاکستان 12079900 -- ساير دانه ها وميوه هاي روغني، حتي خرد شده 3,921 149,905,690 Rls. 5,410 $
89 12 1393 زاهدان پاکستان 40129090 ساير بغير از روكش عاج دار لاستيك خودرو به صورت رول يا دو سر بسته از جنس كائوچويي ومكانيزه شده جهت روكش نمودن لاستيكهاي فرسوده ومستعمل 19,907 142,332,090 Rls. 5,574 $
90 12 1393 زاهدان پاکستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 2,913 115,068,655 Rls. 4,485 $
91 12 1393 زاهدان پاکستان 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 24,763 112,297,540 Rls. 4,210 $
92 12 1393 زاهدان پاکستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 24,641 81,305,400 Rls. 3,048 $
93 12 1393 زاهدان پاکستان 56081100 تورگره باف مهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيک يامصنوعي. 669 80,249,172 Rls. 3,011 $
مجموع کل
3,710,033,101,093 ريال
مجموع کل
139,534,275 دلار
[1]