آمار کل " صادرات به" کشور (آذربايجان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان آذربايجان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 1,010,230 32,542,917,821 Rls. 1,214,027 $
2 12 1393 زنجان آذربايجان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 168,333 13,409,419,467 Rls. 504,999 $
3 12 1393 زنجان آذربايجان 85352120 دژنکتور براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 11,280 2,912,827,624 Rls. 110,969 $
4 12 1393 زنجان آذربايجان 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 9,619 1,418,673,664 Rls. 52,904 $
5 12 1393 زنجان آذربايجان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي 44,010 1,034,393,715 Rls. 39,609 $
6 12 1393 زنجان آذربايجان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 8,215 234,105,155 Rls. 9,201 $
7 12 1393 زنجان آذربايجان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 300 52,951,040 Rls. 1,920 $
8 12 1393 زنجان آذربايجان 25081000 بنتونيت 21,730 52,927,715 Rls. 1,955 $
9 12 1393 زنجان آذربايجان 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 280 22,137,556 Rls. 812 $
مجموع کل
51,680,353,757 ريال
مجموع کل
1,936,396 دلار
[1]