آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان افغانستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 1,126,550 64,460,958,447 Rls. 2,434,192 $
2 12 1393 زنجان افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 146,471 34,526,144,052 Rls. 1,318,239 $
3 12 1393 زنجان افغانستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 22,770 4,561,912,575 Rls. 170,775 $
4 12 1393 زنجان افغانستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 38,793 1,999,784,649 Rls. 73,706 $
5 12 1393 زنجان افغانستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 24,138 1,138,967,684 Rls. 43,448 $
6 12 1393 زنجان افغانستان 39049000 پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي 24,000 979,699,200 Rls. 38,400 $
7 12 1393 زنجان افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 20,304 900,500,040 Rls. 34,272 $
8 12 1393 زنجان افغانستان 25081000 بنتونيت 45,500 107,066,848 Rls. 4,096 $
9 12 1393 زنجان افغانستان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنهکهاي روغنکكشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آنهايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 90 7,212,510 Rls. 270 $
مجموع کل
108,682,246,005 ريال
مجموع کل
4,117,398 دلار
[1]