آمار کل " صادرات به" کشور (ايتاليا) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان ايتاليا 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 293,650 43,042,371,482 Rls. 1,615,075 $
2 12 1393 زنجان ايتاليا 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 341,601 1,251,730,628 Rls. 46,434 $
3 12 1393 زنجان ايتاليا 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 20,582 1,204,538,560 Rls. 45,280 $
4 12 1393 زنجان ايتاليا 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,000 765,030,000 Rls. 30,000 $
5 12 1393 زنجان ايتاليا 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 91,537 623,358,874 Rls. 22,322 $
6 12 1393 زنجان ايتاليا 25151200 ک ک فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل: 7,600 83,994,624 Rls. 3,125 $
7 12 1393 زنجان ايتاليا 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند 700 8,175,206 Rls. 307 $
8 12 1393 زنجان ايتاليا 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند 95 2,554,752 Rls. 96 $
مجموع کل
46,981,754,126 ريال
مجموع کل
1,762,639 دلار
[1]