آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان ترکمنستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 519,908 15,417,409,982 Rls. 582,284 $
2 12 1393 زنجان ترکمنستان 56031400 ساير پارچه هاي نبافته حتي آغشته ، اندوده به وزن بيش از 150 گرم در هر متر مربع از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي 121,964 13,373,058,086 Rls. 512,250 $
3 12 1393 زنجان ترکمنستان 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 389,612 12,395,776,091 Rls. 467,534 $
4 12 1393 زنجان ترکمنستان 85042100 ترا نسفور ماتورهاي دي ا لکتريک مايع به قدرت حداکثر650 کيلوولت آمپر 47,430 7,424,817,510 Rls. 287,055 $
5 12 1393 زنجان ترکمنستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 49,670 2,077,837,760 Rls. 77,485 $
6 12 1393 زنجان ترکمنستان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد. 5,896 703,189,296 Rls. 26,532 $
7 12 1393 زنجان ترکمنستان 76149000 مفتول بهم تابيده, کابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 8,000 428,988,000 Rls. 16,800 $
8 12 1393 زنجان ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,320 184,659,459 Rls. 6,960 $
9 12 1393 زنجان ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 20,080 156,766,946 Rls. 5,674 $
10 12 1393 زنجان ترکمنستان 27101920 روغن صنعتي 3,240 113,602,500 Rls. 4,455 $
مجموع کل
52,276,105,630 ريال
مجموع کل
1,987,028 دلار
[1]