آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان ترکيه 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 28,941,570 1,663,417,008,874 Rls. 62,572,937 $
2 12 1393 زنجان ترکيه 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 3,759,910 211,728,347,373 Rls. 7,961,622 $
3 12 1393 زنجان ترکيه 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 917,115 169,152,892,263 Rls. 6,246,470 $
4 12 1393 زنجان ترکيه 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق 5,287,955 166,046,710,568 Rls. 6,345,563 $
5 12 1393 زنجان ترکيه 08062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 678,420 63,745,010,420 Rls. 2,374,470 $
6 12 1393 زنجان ترکيه 56031210 پارچه نبافته spun lace كه از طريق high pressure waterjet بصورت رول از رشته هاي سنتيك يا مصنوعي بعرض 5ا لي 120سانتي مترووزن حدا کثر55gدرهرمترمربع توليدگرديد 378,914 55,379,054,528 Rls. 2,084,026 $
7 12 1393 زنجان ترکيه 08062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 1,318,730 53,524,855,445 Rls. 2,020,095 $
8 12 1393 زنجان ترکيه 28170019 ا کسيد روي بجز گريد دا رويي 543,688 24,147,684,253 Rls. 932,073 $
9 12 1393 زنجان ترکيه 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 698,483 24,054,213,422 Rls. 908,024 $
10 12 1393 زنجان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 294,190 10,571,306,075 Rls. 397,157 $
11 12 1393 زنجان ترکيه 55034000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي پروپيلن, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 173,529 10,267,872,517 Rls. 382,156 $
12 12 1393 زنجان ترکيه 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 87,782 7,275,173,856 Rls. 263,346 $
13 12 1393 زنجان ترکيه 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 628,663 6,374,653,018 Rls. 241,621 $
14 12 1393 زنجان ترکيه 08041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده 188,300 6,009,970,183 Rls. 230,290 $
15 12 1393 زنجان ترکيه 55051000 آخال الياف سنتيك (همچنين ضايعات ، آخال نخ ها والياف پس مانده (Garnettd stock) آنها) 92,220 5,209,323,993 Rls. 203,720 $
16 12 1393 زنجان ترکيه 79011100 کروي غيرممزوج به صورت كار نشده كه از لحاظ وزن 99/99 درصد يا بيشتر روي داشته باشد 72,900 4,174,636,725 Rls. 156,735 $
17 12 1393 زنجان ترکيه 29053900 دي ئول ها غير از اتيلن گليکول ، پروپيلن گليکول 123,728 3,488,083,746 Rls. 130,998 $
18 12 1393 زنجان ترکيه 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 84,000 3,281,092,927 Rls. 123,577 $
19 12 1393 زنجان ترکيه 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 83,469 2,497,506,856 Rls. 93,484 $
20 12 1393 زنجان ترکيه 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 5,838 2,396,554,015 Rls. 87,905 $
21 12 1393 زنجان ترکيه 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,695 2,167,735,656 Rls. 79,512 $
22 12 1393 زنجان ترکيه 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 66,000 2,029,896,000 Rls. 72,600 $
23 12 1393 زنجان ترکيه 08041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده 37,000 1,256,915,660 Rls. 48,100 $
24 12 1393 زنجان ترکيه 26080000 سنگ روي وکنسانتره هاي آن 96,169 1,009,894,977 Rls. 39,429 $
25 12 1393 زنجان ترکيه 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 18,050 819,587,565 Rls. 30,915 $
26 12 1393 زنجان ترکيه 70200099 ساير اشياء از شيشه غير از صنايع دستي ،غير مذكور درجاي ديگر 15,012 804,990,875 Rls. 31,525 $
27 12 1393 زنجان ترکيه 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 10,000 765,030,000 Rls. 30,000 $
28 12 1393 زنجان ترکيه 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر 13,513 484,108,630 Rls. 17,567 $
29 12 1393 زنجان ترکيه 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 2,902 98,653,035 Rls. 3,705 $
30 12 1393 زنجان ترکيه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 900 68,944,500 Rls. 2,700 $
31 12 1393 زنجان ترکيه 85352110 سکسيونر براي ولتاژ كمتر از 72.5 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 130 6,653,000 Rls. 250 $
مجموع کل
2,502,254,360,956 ريال
مجموع کل
94,112,571 دلار
[1]