آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان قطر 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 970,890 59,035,031,914 Rls. 2,189,094 $
مجموع کل
59,035,031,914 ريال
مجموع کل
2,189,094 دلار
[1]