آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان هند 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 2,118,750 118,873,322,824 Rls. 4,506,799 $
2 12 1393 زنجان هند 12077000 دانه خربزهحتي خرد شده 110,000 6,640,286,400 Rls. 242,000 $
3 12 1393 زنجان هند 08021200 بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده 15,012 2,992,438,620 Rls. 112,590 $
4 12 1393 زنجان هند 26070000 سنگ سرب وکنسانتره هاي آن 26,350 561,513,799 Rls. 21,923 $
مجموع کل
129,067,561,643 ريال
مجموع کل
4,883,312 دلار
[1]