آمار کل " صادرات به" کشور (چين) گمرک (زنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 زنجان چين 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 751,950 40,893,645,639 Rls. 1,542,371 $
2 12 1393 زنجان چين 74031900 مس تصفيه شده, که درجاي ديگرگفته نشده, بصورت کارنشده. 87,645 16,148,110,012 Rls. 591,199 $
مجموع کل
57,041,755,651 ريال
مجموع کل
2,133,570 دلار
[1]