آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساري افغانستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 2,098,770 37,860,711,035 Rls. 1,432,379 $
2 12 1393 ساري افغانستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 171,687 9,434,728,208 Rls. 343,551 $
3 12 1393 ساري افغانستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 43,240 3,543,755,820 Rls. 138,309 $
4 12 1393 ساري افغانستان 55095300 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 37,441 2,996,274,936 Rls. 112,323 $
5 12 1393 ساري افغانستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 54,060 2,839,703,203 Rls. 107,810 $
6 12 1393 ساري افغانستان 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آنها مخلوط نشده غيرمذکور در جاي ديگر 8,814 2,516,229,968 Rls. 93,044 $
7 12 1393 ساري افغانستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 321,800 2,492,147,474 Rls. 92,713 $
8 12 1393 ساري افغانستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 139,790 2,286,224,112 Rls. 83,863 $
9 12 1393 ساري افغانستان 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 77,996 1,950,836,690 Rls. 75,556 $
10 12 1393 ساري افغانستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 30,180 1,538,055,142 Rls. 57,672 $
11 12 1393 ساري افغانستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 171,110 1,239,054,563 Rls. 48,279 $
12 12 1393 ساري افغانستان 15079000 روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن 22,560 1,061,569,824 Rls. 41,601 $
13 12 1393 ساري افغانستان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 120,980 1,032,564,236 Rls. 40,035 $
14 12 1393 ساري افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 40,360 970,225,272 Rls. 36,324 $
15 12 1393 ساري افغانستان 21061011 ک ک ک ک مواد پروتئيني تكستوره سويا 30,899 767,376,665 Rls. 30,082 $
16 12 1393 ساري افغانستان 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 24,100 533,292,030 Rls. 20,028 $
17 12 1393 ساري افغانستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 45,020 461,288,302 Rls. 17,068 $
18 12 1393 ساري افغانستان 44111291 پروفيل روكش شده 23,040 376,883,712 Rls. 13,824 $
19 12 1393 ساري افغانستان 44013900 خاك اره وضايعات ودور ريز چوب با اشكال مشابه غير مذكور 22,540 371,842,380 Rls. 13,524 $
20 12 1393 ساري افغانستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 4,070 314,711,430 Rls. 12,006 $
21 12 1393 ساري افغانستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده 1,350 166,924,800 Rls. 6,210 $
22 12 1393 ساري افغانستان 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 5,625 77,080,136 Rls. 3,021 $
23 12 1393 ساري افغانستان 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 967 73,604,172 Rls. 2,885 $
24 12 1393 ساري افغانستان 31010000 کود حيوا ني يا نباتي، حتي مخلوط شده با يكديگر ياعمل آورده شده ازلحاظ شيميائي 49,000 66,488,100 Rls. 2,450 $
25 12 1393 ساري افغانستان 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 962 29,279,288 Rls. 1,148 $
26 12 1393 ساري افغانستان 04012000 شيروخامه باموا د چرب بيش ا ز1 %وحدا کثر6,%تغليظ نشده ياشيرين نشده 1,355 29,228,544 Rls. 1,146 $
مجموع کل
75,030,080,042 ريال
مجموع کل
2,826,851 دلار
[1]