آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساري ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 2,994,135 148,584,547,062 Rls. 5,391,355 $
2 12 1393 ساري ترکمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 594,921 48,818,332,063 Rls. 1,856,009 $
3 12 1393 ساري ترکمنستان 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 4,021,320 46,962,636,958 Rls. 1,742,480 $
4 12 1393 ساري ترکمنستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 2,557,250 45,613,890,356 Rls. 1,744,683 $
5 12 1393 ساري ترکمنستان 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 4,360,530 42,114,345,594 Rls. 1,628,852 $
6 12 1393 ساري ترکمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 674,280 33,944,518,642 Rls. 1,261,410 $
7 12 1393 ساري ترکمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه. 1,556,490 24,726,804,738 Rls. 913,988 $
8 12 1393 ساري ترکمنستان 08105000 کيوي, تازه 966,400 20,372,415,828 Rls. 762,990 $
9 12 1393 ساري ترکمنستان 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 2,288,140 18,273,730,781 Rls. 673,187 $
10 12 1393 ساري ترکمنستان 48051100 کاغذفلوتينگ نيمه شيميايي 1,597,921 16,233,456,716 Rls. 605,185 $
11 12 1393 ساري ترکمنستان 07019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده 952,606 10,227,336,945 Rls. 375,397 $
12 12 1393 ساري ترکمنستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 415,400 10,192,873,212 Rls. 374,199 $
13 12 1393 ساري ترکمنستان 06031990 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031910 35,899 8,789,535,348 Rls. 323,799 $
14 12 1393 ساري ترکمنستان 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 955,670 7,188,175,333 Rls. 281,243 $
15 12 1393 ساري ترکمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر 573,490 5,672,356,646 Rls. 216,721 $
16 12 1393 ساري ترکمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 59,020 5,246,208,528 Rls. 194,766 $
17 12 1393 ساري ترکمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 93,580 5,168,753,119 Rls. 189,482 $
18 12 1393 ساري ترکمنستان 08051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 359,040 4,871,038,645 Rls. 185,635 $
19 12 1393 ساري ترکمنستان 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 277,580 3,184,511,067 Rls. 115,893 $
20 12 1393 ساري ترکمنستان 08109010 انار تازه 127,950 2,821,833,282 Rls. 104,919 $
21 12 1393 ساري ترکمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 125,915 2,788,512,775 Rls. 104,136 $
22 12 1393 ساري ترکمنستان 72141000 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج, آهنگري شده. 124,440 2,753,645,652 Rls. 104,017 $
23 12 1393 ساري ترکمنستان 08081000 سيب , تازه 255,040 2,741,878,452 Rls. 106,521 $
24 12 1393 ساري ترکمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 57,980 2,208,631,580 Rls. 83,655 $
25 12 1393 ساري ترکمنستان 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 29,500 1,682,604,840 Rls. 60,179 $
26 12 1393 ساري ترکمنستان 08052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 144,200 1,627,070,238 Rls. 60,584 $
27 12 1393 ساري ترکمنستان 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 27,720 1,458,179,033 Rls. 57,102 $
28 12 1393 ساري ترکمنستان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 128,830 1,347,461,450 Rls. 49,471 $
29 12 1393 ساري ترکمنستان 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 23,000 1,228,798,000 Rls. 46,000 $
30 12 1393 ساري ترکمنستان 72139120 مفتول فولادي جهت ساخت الكترود جوشكاري 53,620 1,186,519,446 Rls. 44,594 $
31 12 1393 ساري ترکمنستان 06039000 ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 06031100 لغايت 06031990 12,425 992,819,625 Rls. 37,275 $
32 12 1393 ساري ترکمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 47,880 852,781,104 Rls. 33,002 $
33 12 1393 ساري ترکمنستان 84134000 تلمبه هاي بتون 4,310 698,061,610 Rls. 26,208 $
34 12 1393 ساري ترکمنستان 08071100 هندوا نه , تازه 123,430 691,862,690 Rls. 27,073 $
35 12 1393 ساري ترکمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 10,280 649,523,200 Rls. 24,463 $
36 12 1393 ساري ترکمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 8,806 608,830,431 Rls. 23,077 $
37 12 1393 ساري ترکمنستان 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 19,890 553,195,344 Rls. 20,228 $
38 12 1393 ساري ترکمنستان 87019010 ترا کتور کشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 3,895 508,880,000 Rls. 19,384 $
39 12 1393 ساري ترکمنستان 07031000 پيازوموسير 47,900 486,127,520 Rls. 19,160 $
40 12 1393 ساري ترکمنستان 08107000 خرمالوها 28,520 472,122,939 Rls. 17,683 $
41 12 1393 ساري ترکمنستان 06031100 گل هاي رز(Rosos) 6,100 465,625,200 Rls. 18,259 $
42 12 1393 ساري ترکمنستان 07070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 31,600 368,018,032 Rls. 14,482 $
43 12 1393 ساري ترکمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 20,090 327,121,452 Rls. 12,054 $
44 12 1393 ساري ترکمنستان 07020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 37,750 315,852,992 Rls. 12,032 $
45 12 1393 ساري ترکمنستان 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 5,380 292,231,325 Rls. 11,642 $
46 12 1393 ساري ترکمنستان 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 4,000 247,660,000 Rls. 9,681 $
47 12 1393 ساري ترکمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,504 222,889,440 Rls. 8,740 $
48 12 1393 ساري ترکمنستان 07061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 22,750 184,708,160 Rls. 7,243 $
49 12 1393 ساري ترکمنستان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 3,205 160,711,641 Rls. 5,769 $
50 12 1393 ساري ترکمنستان 48192000 - كارتن، قوطي وجعبه ، تاشواز كاغذ يا مقواي غير موجدار 7,040 150,450,372 Rls. 5,878 $
51 12 1393 ساري ترکمنستان 29091900 ساير اترهاي غيرحلقوي ومشتقات هالوژنه، سولفونه ، نيتره يا نيتروزه آنها غير از اتر دي اتيليک (دي اتيل اتر) (اکسيد - دي اتيل) 5,100 125,478,156 Rls. 4,692 $
52 12 1393 ساري ترکمنستان 08093000 هلو ,همچنين شليل و شفتالو ,تازه 7,500 115,320,000 Rls. 4,510 $
53 12 1393 ساري ترکمنستان 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 1,060 101,776,000 Rls. 3,877 $
54 12 1393 ساري ترکمنستان 73066910 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ . 4,740 83,612,178 Rls. 3,081 $
55 12 1393 ساري ترکمنستان 70193910 پشم شيشه 2,475 81,660,150 Rls. 2,970 $
56 12 1393 ساري ترکمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 800 61,065,600 Rls. 2,363 $
57 12 1393 ساري ترکمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 680 25,806,390 Rls. 969 $
58 12 1393 ساري ترکمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 3,265 23,820,775 Rls. 893 $
59 12 1393 ساري ترکمنستان 73143900 شبکه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, که درجاي ديگرگفته نشده. 450 23,357,592 Rls. 916 $
60 12 1393 ساري ترکمنستان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 140 11,547,900 Rls. 420 $
61 12 1393 ساري ترکمنستان 69079090 ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن ا جاق ياديوا ربدون ورني ولعاب ا زسرا ميک غيرمذکوردرجاي ديگر 1,290 6,443,734 Rls. 242 $
مجموع کل
537,939,963,881 ريال
مجموع کل
20,036,719 دلار
[1]