آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساري)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساري عراق 02071200 گوشت مرغ وخروس از نوع خانگي بريده نشده بصورت قطعات, يخ زده 5,637,063 296,896,185,268 Rls. 11,135,886 $
2 12 1393 ساري عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 4,910,631 83,519,827,962 Rls. 3,168,440 $
3 12 1393 ساري عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,868,430 46,657,229,311 Rls. 1,764,064 $
4 12 1393 ساري عراق 15171000 مارگارين (باستثناي مارگارين مايع ) 282,018 14,950,672,044 Rls. 561,811 $
5 12 1393 ساري عراق 44101210 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارنشده يافقط سمباده خورده 1,098,220 8,578,261,427 Rls. 317,046 $
6 12 1393 ساري عراق 73145000 ورق ونوا رهاي مشبک شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد. 156,100 8,534,837,035 Rls. 316,909 $
7 12 1393 ساري عراق 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 97,045 8,113,903,283 Rls. 307,000 $
8 12 1393 ساري عراق 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 299,545 5,438,062,801 Rls. 205,956 $
9 12 1393 ساري عراق 44101190 تخته ازخرده ريز چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراكم شده يانشده ،كارشده 364,080 4,702,233,169 Rls. 171,637 $
10 12 1393 ساري عراق 04051010 کره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و کمتر 20,376 3,613,419,854 Rls. 130,406 $
11 12 1393 ساري عراق 44101110 تخته ازخرده رير چوب خواه بارزين ياساير مواد چسباننده آلي متراك شده يانشده ،كارنشده يافقط سمباده خور 362,800 2,571,000,576 Rls. 99,003 $
12 12 1393 ساري عراق 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 30,002 1,567,443,000 Rls. 57,000 $
13 12 1393 ساري عراق 21061090 ساير تغليظ شده هاي پروتئيني ومواد پروتئيني تکستوره غير از شماره هاي 21061010 لغايت 21061030 55,800 1,503,086,600 Rls. 55,800 $
14 12 1393 ساري عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 8,571 1,274,300,031 Rls. 47,757 $
15 12 1393 ساري عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 20,000 1,118,400,000 Rls. 40,000 $
16 12 1393 ساري عراق 83100000 تابلوهاي را هنما,تابلوهاي اماکن, تابلوهاي نام ونشاني وتابلوهاي همانند ،ارقام ،حروف وعلائم ديگر ، ا زفلزمعمولي. 8,320 1,031,264,000 Rls. 39,283 $
17 12 1393 ساري عراق 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,کابينت وسايرتکيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 18,750 1,008,067,000 Rls. 37,880 $
18 12 1393 ساري عراق 21069020 ا مولسيفاير 32,065 815,861,860 Rls. 31,078 $
19 12 1393 ساري عراق 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 9,870 734,239,170 Rls. 27,654 $
20 12 1393 ساري عراق 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت کلاف با قطرکمترا ز9ميليمتر(مفتول فولادي 5/5ميلمتر پركربن ) 29,600 725,218,272 Rls. 26,640 $
21 12 1393 ساري عراق 44109090 ساير مواد بارزين ياساير موادچسباننده كارشده 93,500 675,612,168 Rls. 26,643 $
22 12 1393 ساري عراق 69051000 سفال پوشش بام ا زسرا ميک. 264,490 661,265,888 Rls. 24,839 $
23 12 1393 ساري عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 57,164 600,787,644 Rls. 22,822 $
24 12 1393 ساري عراق 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 5,310 599,333,420 Rls. 23,400 $
25 12 1393 ساري عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 10,120 488,480,256 Rls. 18,216 $
26 12 1393 ساري عراق 04029900 شيروخامه شيرتغليظ شده, شيرين شده (باستثناي شکل جامدآن ) 6,000 457,992,000 Rls. 17,446 $
27 12 1393 ساري عراق 68118100 ورقهاي موجدار (Corrugated sheets) فاقد پنبه نسوز ساخته شده ازسيمان وسلولز وهمانند . 50,000 429,010,780 Rls. 16,060 $
28 12 1393 ساري عراق 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) 7,770 415,379,355 Rls. 15,555 $
29 12 1393 ساري عراق 44111299 ساير تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) كار شده با ضخامت كمتر از 5 ميليمتر 22,440 369,182,880 Rls. 13,464 $
30 12 1393 ساري عراق 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,400 213,555,990 Rls. 8,332 $
31 12 1393 ساري عراق 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 800 111,953,600 Rls. 4,371 $
32 12 1393 ساري عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 1,850 98,849,940 Rls. 3,859 $
33 12 1393 ساري عراق 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 740 45,861,500 Rls. 1,791 $
34 12 1393 ساري عراق 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصارکشي,ا زآهن ياا زفولاد. 1,720 42,856,416 Rls. 1,607 $
35 12 1393 ساري عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 1,300 31,750,200 Rls. 1,240 $
36 12 1393 ساري عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 240 19,492,560 Rls. 720 $
37 12 1393 ساري عراق 04069000 سايرپنير هاکه در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 197 17,481,308 Rls. 684 $
مجموع کل
498,632,358,568 ريال
مجموع کل
18,742,299 دلار
[1]