آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساوه افغانستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 1,383,440 108,524,587,980 Rls. 4,159,187 $
2 12 1393 ساوه افغانستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,261,558 103,452,902,600 Rls. 3,915,677 $
3 12 1393 ساوه افغانستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 6,903,750 81,572,110,032 Rls. 3,077,714 $
4 12 1393 ساوه افغانستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 10,438,428 44,474,924,162 Rls. 1,674,521 $
5 12 1393 ساوه افغانستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 6,820,740 28,854,893,991 Rls. 1,086,756 $
6 12 1393 ساوه افغانستان 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 850,146 24,029,409,257 Rls. 897,886 $
7 12 1393 ساوه افغانستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 698,745 14,527,747,536 Rls. 558,972 $
8 12 1393 ساوه افغانستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 2,259,297 13,610,353,852 Rls. 519,083 $
9 12 1393 ساوه افغانستان 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 121,354 13,020,206,760 Rls. 485,488 $
10 12 1393 ساوه افغانستان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 89,224 7,096,928,121 Rls. 268,563 $
11 12 1393 ساوه افغانستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 1,452,400 6,510,816,281 Rls. 246,553 $
12 12 1393 ساوه افغانستان 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 159,762 6,007,353,250 Rls. 224,672 $
13 12 1393 ساوه افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 132,997 5,625,795,526 Rls. 212,795 $
14 12 1393 ساوه افغانستان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 35,410 3,404,135,000 Rls. 133,000 $
15 12 1393 ساوه افغانستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 42,002 3,362,218,098 Rls. 126,006 $
16 12 1393 ساوه افغانستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 157,452 3,099,770,532 Rls. 118,089 $
17 12 1393 ساوه افغانستان 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 9,978 1,970,056,230 Rls. 73,537 $
18 12 1393 ساوه افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 819,000 1,802,753,913 Rls. 69,606 $
19 12 1393 ساوه افغانستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 99,600 1,631,072,400 Rls. 59,760 $
20 12 1393 ساوه افغانستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 66,000 1,454,055,900 Rls. 56,100 $
21 12 1393 ساوه افغانستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 61,774 1,000,279,883 Rls. 38,101 $
22 12 1393 ساوه افغانستان 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 4,660 973,833,120 Rls. 36,116 $
23 12 1393 ساوه افغانستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 49,540 854,968,751 Rls. 32,201 $
24 12 1393 ساوه افغانستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 33,750 805,275,150 Rls. 30,735 $
25 12 1393 ساوه افغانستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 7,055 760,166,140 Rls. 28,224 $
26 12 1393 ساوه افغانستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 15,000 666,591,750 Rls. 24,750 $
27 12 1393 ساوه افغانستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 160,190 651,024,525 Rls. 25,630 $
28 12 1393 ساوه افغانستان 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 19,631 627,841,164 Rls. 23,557 $
29 12 1393 ساوه افغانستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 4,560 567,023,232 Rls. 20,976 $
30 12 1393 ساوه افغانستان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 6,980 541,911,300 Rls. 20,940 $
31 12 1393 ساوه افغانستان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 2,381 438,946,515 Rls. 17,143 $
32 12 1393 ساوه افغانستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 13,220 385,877,520 Rls. 13,881 $
33 12 1393 ساوه افغانستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 1,104 264,814,272 Rls. 9,936 $
34 12 1393 ساوه افغانستان 70052130 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده 57,780 235,578,238 Rls. 9,238 $
35 12 1393 ساوه افغانستان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,160 230,696,640 Rls. 8,640 $
36 12 1393 ساوه افغانستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 55,880 227,596,386 Rls. 8,940 $
37 12 1393 ساوه افغانستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 680 82,497,000 Rls. 3,000 $
38 12 1393 ساوه افغانستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 553 67,242,350 Rls. 2,489 $
39 12 1393 ساوه افغانستان 20029010 رب گوجه فرنگي 1,440 46,782,144 Rls. 1,728 $
40 12 1393 ساوه افغانستان 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 536 39,802,602 Rls. 1,554 $
41 12 1393 ساوه افغانستان 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال ) ,آرد چوب 695 35,575,090 Rls. 1,390 $
42 12 1393 ساوه افغانستان 84199010 ا جزا وقطعات تعرفه 84191100 59 3,128,084 Rls. 117 $
مجموع کل
483,539,543,277 ريال
مجموع کل
18,323,251 دلار
[1]