آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساوه ترکمنستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 8,314,131 43,608,910,627 Rls. 1,647,447 $
2 12 1393 ساوه ترکمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 470,155 39,970,189,056 Rls. 1,499,653 $
3 12 1393 ساوه ترکمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 1,780,903 35,275,939,688 Rls. 1,330,661 $
4 12 1393 ساوه ترکمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 5,867,530 31,202,512,786 Rls. 1,181,821 $
5 12 1393 ساوه ترکمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 1,966,505 23,336,758,645 Rls. 878,210 $
6 12 1393 ساوه ترکمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 1,011,560 21,387,252,304 Rls. 808,553 $
7 12 1393 ساوه ترکمنستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 2,791,320 14,536,013,918 Rls. 556,104 $
8 12 1393 ساوه ترکمنستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 1,576,997 9,592,472,840 Rls. 362,252 $
9 12 1393 ساوه ترکمنستان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 81,200 7,624,622,102 Rls. 293,035 $
10 12 1393 ساوه ترکمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 300,450 7,149,933,450 Rls. 267,106 $
11 12 1393 ساوه ترکمنستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليدشده ا زحدا کثر50 %خمير بکر(pulp virgin) 687,605 6,868,582,104 Rls. 264,038 $
12 12 1393 ساوه ترکمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 48,609 5,743,392,730 Rls. 218,742 $
13 12 1393 ساوه ترکمنستان 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 27,360 3,245,531,760 Rls. 123,120 $
14 12 1393 ساوه ترکمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 93,471 3,022,601,304 Rls. 112,164 $
15 12 1393 ساوه ترکمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 173,342 2,990,276,022 Rls. 113,970 $
16 12 1393 ساوه ترکمنستان 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 22,529 2,398,934,305 Rls. 89,383 $
17 12 1393 ساوه ترکمنستان 72166100 پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطسردشکل دا ده شدهياسردتمام شده حاصل ا زمحصولات تخت نوردشده 124,060 2,089,254,193 Rls. 80,639 $
18 12 1393 ساوه ترکمنستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 299,790 1,525,652,164 Rls. 59,958 $
19 12 1393 ساوه ترکمنستان 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 6,416 1,480,036,464 Rls. 57,744 $
20 12 1393 ساوه ترکمنستان 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 77,702 1,463,047,565 Rls. 54,392 $
21 12 1393 ساوه ترکمنستان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 13,260 1,417,172,120 Rls. 53,040 $
22 12 1393 ساوه ترکمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر . 72,750 1,203,195,872 Rls. 47,288 $
23 12 1393 ساوه ترکمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 34,808 944,212,590 Rls. 35,636 $
24 12 1393 ساوه ترکمنستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 29,750 665,575,500 Rls. 25,287 $
25 12 1393 ساوه ترکمنستان 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني همانند حتي مخلوط شده باهم بصورت توده, ورق يارول. 15,735 643,461,326 Rls. 23,602 $
26 12 1393 ساوه ترکمنستان 84191190 ---ساير آب گرم كن هاي زودجوش گازي بجز پكيج دو منظوره 3,035 619,455,640 Rls. 24,280 $
27 12 1393 ساوه ترکمنستان 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 12,096 378,802,080 Rls. 13,548 $
28 12 1393 ساوه ترکمنستان 25202000 ک گچ 235,020 219,813,475 Rls. 8,225 $
29 12 1393 ساوه ترکمنستان 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 38,550 196,712,590 Rls. 7,710 $
30 12 1393 ساوه ترکمنستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 15,700 173,639,126 Rls. 6,590 $
31 12 1393 ساوه ترکمنستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 801 168,248,200 Rls. 6,464 $
32 12 1393 ساوه ترکمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 46,000 105,308,030 Rls. 3,910 $
33 12 1393 ساوه ترکمنستان 28365000 کربنات کلسيم 45,000 86,373,000 Rls. 3,150 $
34 12 1393 ساوه ترکمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود 24,000 79,571,520 Rls. 2,880 $
35 12 1393 ساوه ترکمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 1,515 24,181,218 Rls. 909 $
مجموع کل
271,437,636,314 ريال
مجموع کل
10,261,510 دلار
[1]