آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساوه ترکيه 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده. 4,802,810 153,787,524,343 Rls. 5,754,552 $
2 12 1393 ساوه ترکيه 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 532,673 16,568,370,237 Rls. 639,207 $
3 12 1393 ساوه ترکيه 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 2,156,600 10,439,631,194 Rls. 400,394 $
4 12 1393 ساوه ترکيه 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 167,959 6,095,542,115 Rls. 235,139 $
5 12 1393 ساوه ترکيه 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات 15,164 3,279,440,960 Rls. 121,312 $
6 12 1393 ساوه ترکيه 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 660,110 2,889,488,776 Rls. 108,237 $
7 12 1393 ساوه ترکيه 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 105,000 2,284,817,850 Rls. 89,250 $
8 12 1393 ساوه ترکيه 39171000 رودهکهاي مصنوعي ( پوشش سوسيس) از پروتئين سفتکشده يا از مواد پلاستيكي سلولزي 4,312 880,855,360 Rls. 34,496 $
9 12 1393 ساوه ترکيه 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 46,580 707,413,666 Rls. 26,482 $
10 12 1393 ساوه ترکيه 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 102,600 519,068,992 Rls. 18,914 $
11 12 1393 ساوه ترکيه 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 5,600 67,392,360 Rls. 2,520 $
12 12 1393 ساوه ترکيه 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 89 22,271,004 Rls. 801 $
مجموع کل
197,541,816,857 ريال
مجموع کل
7,431,305 دلار
[1]