آمار کل " صادرات به" کشور (سودان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساوه سودان 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 879,000 46,127,458,000 Rls. 1,758,000 $
2 12 1393 ساوه سودان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 45,100 5,284,221,480 Rls. 207,460 $
3 12 1393 ساوه سودان 84138200 بالابرهاي آبگونها 18,300 2,174,373,600 Rls. 85,400 $
4 12 1393 ساوه سودان 84799090 --- اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 14,200 725,171,600 Rls. 28,400 $
5 12 1393 ساوه سودان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,435 582,227,070 Rls. 22,305 $
مجموع کل
54,893,451,750 ريال
مجموع کل
2,101,565 دلار
[1]