آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساوه عراق 20052000 ک سيبکزميني اماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه ، يخ نزده 2,600,831 276,092,283,780 Rls. 10,378,600 $
2 12 1393 ساوه عراق 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 7,614,839 241,595,409,774 Rls. 9,135,926 $
3 12 1393 ساوه عراق 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 34,775,790 206,173,484,907 Rls. 7,763,113 $
4 12 1393 ساوه عراق 20098990 کسايرآب ميوه تغليظ شده باستثناي (كنسانتره موز، انبه ، گودا، پشن فروت ، ليچي) 5,082,604 129,712,721,551 Rls. 4,871,151 $
5 12 1393 ساوه عراق 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 1,346,487 72,410,919,300 Rls. 2,732,638 $
6 12 1393 ساوه عراق 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 12,980,080 55,766,245,802 Rls. 2,088,039 $
7 12 1393 ساوه عراق 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 10,892,020 50,909,472,221 Rls. 1,906,372 $
8 12 1393 ساوه عراق 04031090 ک ک ک ماست 1,610,346 45,485,956,062 Rls. 1,733,194 $
9 12 1393 ساوه عراق 25232900 ک ک سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 28,686,500 41,922,528,671 Rls. 1,574,830 $
10 12 1393 ساوه عراق 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 343,251 41,238,926,734 Rls. 1,578,955 $
11 12 1393 ساوه عراق 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 1,316,141 31,728,000,358 Rls. 1,213,103 $
12 12 1393 ساوه عراق 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو 1,152,860 31,434,873,405 Rls. 1,211,574 $
13 12 1393 ساوه عراق 74199100 مصنوعات ريختهکگريکشده، قالبکريزي شده، پرسکشده يا آهنگريکشده، ليكن كار بيشتر روي آن انجام نشده باشد از مس 138,854 27,305,736,061 Rls. 1,014,884 $
14 12 1393 ساوه عراق 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 11,380,000 25,655,060,280 Rls. 959,552 $
15 12 1393 ساوه عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 588,344 25,033,835,558 Rls. 949,808 $
16 12 1393 ساوه عراق 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 5,791,210 24,584,501,511 Rls. 924,460 $
17 12 1393 ساوه عراق 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 307,245 24,506,718,930 Rls. 922,335 $
18 12 1393 ساوه عراق 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 2,012,690 23,611,572,278 Rls. 896,114 $
19 12 1393 ساوه عراق 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 280,791 22,318,447,179 Rls. 836,902 $
20 12 1393 ساوه عراق 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 245,070 19,446,476,700 Rls. 735,210 $
21 12 1393 ساوه عراق 20091200 آب پرتقال يخ نزده با يک مقياس بريکس که ا ز 20 تجاوز نکند بدون افزودن الكل 579,852 15,123,831,027 Rls. 571,407 $
22 12 1393 ساوه عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 186,230 14,998,533,558 Rls. 563,736 $
23 12 1393 ساوه عراق 19049000 ساير غير از رديف هاي 19041000 لغايت 19043000 وقابل طبقه بندي در شماره 1904 192,986 14,898,925,090 Rls. 559,781 $
24 12 1393 ساوه عراق 20091900 ساير اب پرتقال بغير از نوع يخ زده ويخ نزده با يك مقياس بريكس از 20 تجاوز نكند 471,054 14,304,082,168 Rls. 555,425 $
25 12 1393 ساوه عراق 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 896,900 14,263,813,500 Rls. 538,464 $
26 12 1393 ساوه عراق 04039090 دوغ, شير وخامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرهاوخامه ها ي تخميرشده... به استثناي تغذيه كودكان شيرخوار 762,024 13,806,659,260 Rls. 524,404 $
27 12 1393 ساوه عراق 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 614,299 13,673,132,984 Rls. 515,113 $
28 12 1393 ساوه عراق 76061190 ساير به شکل مربع يا مستطيل از آلومينيوم غير ممزوج بغير از ورق کامپوزيتي 151,367 12,862,453,369 Rls. 474,494 $
29 12 1393 ساوه عراق 74099000 صفحه وورق ونوا را ز سايرا لياژهاي مسي به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر 51,665 10,073,552,116 Rls. 395,236 $
30 12 1393 ساوه عراق 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 3,974,875 10,061,757,833 Rls. 376,553 $
31 12 1393 ساوه عراق 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا رکاست ويدئو 261,488 9,726,891,075 Rls. 359,415 $
32 12 1393 ساوه عراق 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 101,468 8,702,117,795 Rls. 339,864 $
33 12 1393 ساوه عراق 76141090 مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق 142,655 8,466,320,901 Rls. 313,836 $
34 12 1393 ساوه عراق 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 382,751 7,577,773,021 Rls. 290,324 $
35 12 1393 ساوه عراق 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک. 28,450 5,569,793,025 Rls. 213,375 $
36 12 1393 ساوه عراق 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 243,060 5,177,594,360 Rls. 194,288 $
37 12 1393 ساوه عراق 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 934,940 3,896,593,869 Rls. 152,081 $
38 12 1393 ساوه عراق 84623900 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),که درجاي ديگرمذکورنباشد 81,430 3,778,550,910 Rls. 146,574 $
39 12 1393 ساوه عراق 20096900 اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100 164,784 3,565,590,819 Rls. 136,897 $
40 12 1393 ساوه عراق 74071000 ميله وپروفيل ا زمس تصفيه شده. 17,688 3,536,623,706 Rls. 131,062 $
41 12 1393 ساوه عراق 28365000 کربنات کلسيم 1,935,000 3,468,995,775 Rls. 135,450 $
42 12 1393 ساوه عراق 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 15,529 3,074,213,405 Rls. 114,152 $
43 12 1393 ساوه عراق 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 34,688 3,044,173,854 Rls. 116,204 $
44 12 1393 ساوه عراق 84622900 ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 27,920 2,862,470,080 Rls. 111,680 $
45 12 1393 ساوه عراق 84138200 بالابرهاي آبگونها 26,764 2,806,765,616 Rls. 106,852 $
46 12 1393 ساوه عراق 26020000 سنگ منگنز وکكنسانتره آن، از جمله سنگکهاي منگنز آهنکدار وکكنسانترهکهاي آلي كه بر حسب وزن خشك حاوي 20 درصد يا بيشتر منگنز باشد. 66,000 2,768,040,000 Rls. 99,000 $
47 12 1393 ساوه عراق 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 23,715 2,273,005,917 Rls. 85,375 $
48 12 1393 ساوه عراق 85462013 ساير مقره هاي عايق برق ا ز سرا ميک ، بدون قطعات فلزي ،بجز موا رد مذکور 73,538 2,210,087,946 Rls. 82,363 $
49 12 1393 ساوه عراق 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 149,420 2,048,646,035 Rls. 77,718 $
50 12 1393 ساوه عراق 20097900 آب سيب با مقياس بريکس بيش ا ز 20 82,692 2,025,007,848 Rls. 78,468 $
51 12 1393 ساوه عراق 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند. 21,858 1,912,522,861 Rls. 69,715 $
52 12 1393 ساوه عراق 20081900 ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها 15,490 1,834,969,293 Rls. 68,499 $
53 12 1393 ساوه عراق 72166100 پروفيل ا زآهن يافولاد,فقطسردشکل دا ده شدهياسردتمام شده حاصل ا زمحصولات تخت نوردشده 94,020 1,654,512,249 Rls. 61,113 $
54 12 1393 ساوه عراق 85462029 ساير مقره هاي عايق برق ازسراميك باقطعات فلزي غير مذكور درجاي ديگر 48,058 1,514,686,768 Rls. 56,017 $
55 12 1393 ساوه عراق 70052990 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر 297,740 1,505,145,348 Rls. 58,970 $
56 12 1393 ساوه عراق 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 12,249 1,324,705,808 Rls. 48,996 $
57 12 1393 ساوه عراق 20094990 آب آناناس بامقياس بريکس بيش ا ز20 بغيرا زکنستانتره آن 61,560 1,277,837,856 Rls. 49,248 $
58 12 1393 ساوه عراق 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست. 69,600 1,205,331,192 Rls. 45,240 $
59 12 1393 ساوه عراق 73066190 لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور 43,000 846,472,716 Rls. 31,734 $
60 12 1393 ساوه عراق 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 21,890 792,261,375 Rls. 29,625 $
61 12 1393 ساوه عراق 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,632 691,397,304 Rls. 25,896 $
62 12 1393 ساوه عراق 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 22,000 666,290,614 Rls. 24,046 $
63 12 1393 ساوه عراق 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 12,860 577,702,489 Rls. 22,701 $
64 12 1393 ساوه عراق 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 18,240 558,165,888 Rls. 21,888 $
65 12 1393 ساوه عراق 70161000 مکعب بزرگ, کوچک وسايرشيشه آلات, برا ي موزائيك ياتزئين از شيشه 13,491 516,382,248 Rls. 20,236 $
66 12 1393 ساوه عراق 68029110 رخام پوليش دا ده شده شکل دا ده شده يا کار شده اما کندکاري و حکاکي نشده 43,085 509,270,762 Rls. 19,390 $
67 12 1393 ساوه عراق 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,908 472,711,680 Rls. 17,586 $
68 12 1393 ساوه عراق 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور 5,599 431,850,870 Rls. 16,797 $
69 12 1393 ساوه عراق 74153900 ا شياءحديده شده ا زمس, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 1,965 388,039,484 Rls. 14,862 $
70 12 1393 ساوه عراق 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 10,950 385,384,155 Rls. 14,235 $
71 12 1393 ساوه عراق 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 4,300 333,120,060 Rls. 12,900 $
72 12 1393 ساوه عراق 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 23,161 291,399,120 Rls. 10,422 $
73 12 1393 ساوه عراق 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 6,300 290,267,100 Rls. 11,340 $
74 12 1393 ساوه عراق 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 3,760 238,984,192 Rls. 8,912 $
75 12 1393 ساوه عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 670 134,706,483 Rls. 4,941 $
76 12 1393 ساوه عراق 04014000 شير وخامه شير كه ميزان مواد چرب آن از لحاظ وزني از 6 درصد بيشتر ولي از 10% بيشتر نباشد تغليظ نشده ياشيريننشده 5,625 103,380,376 Rls. 3,938 $
77 12 1393 ساوه عراق 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسکول ا لکترونيکي سيار500 كيلوگرم به بالا 13,680 93,390,500 Rls. 3,500 $
78 12 1393 ساوه عراق 76072000 ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه 932 75,877,848 Rls. 2,796 $
79 12 1393 ساوه عراق 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 25,000 68,471,250 Rls. 2,523 $
80 12 1393 ساوه عراق 12024200 بادام زميني پوست كنده، حتي شكسته شده 480 59,525,280 Rls. 2,160 $
81 12 1393 ساوه عراق 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 500 18,073,440 Rls. 712 $
82 12 1393 ساوه عراق 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 100 4,340,950 Rls. 170 $
83 12 1393 ساوه عراق 20081100 بادا م زميني ,محفوظ شده 80 4,156,350 Rls. 150 $
مجموع کل
1,658,360,501,833 ريال
مجموع کل
62,567,608 دلار
[1]