آمار کل " صادرات به" کشور (منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه )) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساوه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85371010 پانلهاي ا لکتريکي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 214,100 96,331,527,008 Rls. 3,610,968 $
2 12 1393 ساوه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 73051910 لوله ازاهن ياازفولاد ،بامقطع مدور ،باقطر خارجي بيش از 406/4براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر اندوده شده (Coating) 921,300 43,054,983,532 Rls. 1,614,118 $
3 12 1393 ساوه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85372010 تابلوها،پانلهاوتكيه گاههاي مجهزبه دوياچنددستگاه رديف 8535يا8536,برا ي ولتاژبيشترا ز1000ولت وحداکثر72.5 كيلو ولت 37,490 14,549,906,273 Rls. 555,406 $
4 12 1393 ساوه منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه ) 85372020 پانلهاي ا لکتريکي باعناوينPower Box ,Power Panel,Basic Panel و... براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 2,300 1,747,446,470 Rls. 65,565 $
مجموع کل
155,683,863,283 ريال
مجموع کل
5,846,057 دلار
[1]