آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (ساوه)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 ساوه گرجستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 644,580 20,368,532,648 Rls. 775,894 $
2 12 1393 ساوه گرجستان 69089040 ک ک ک كاشي يا سراميك با جذب آب بين 10 تا 16 درصد (كاشي ديوار) 970,467 5,670,982,976 Rls. 211,620 $
3 12 1393 ساوه گرجستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 830,290 4,017,980,804 Rls. 152,664 $
4 12 1393 ساوه گرجستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 163,334 3,456,194,893 Rls. 130,073 $
5 12 1393 ساوه گرجستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر 567,306 2,910,780,507 Rls. 109,607 $
6 12 1393 ساوه گرجستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي 117,240 2,311,008,669 Rls. 87,930 $
7 12 1393 ساوه گرجستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 358,660 1,878,823,884 Rls. 69,490 $
8 12 1393 ساوه گرجستان 28365000 کربنات کلسيم 441,000 807,664,255 Rls. 30,869 $
9 12 1393 ساوه گرجستان 70101010 ا نوا ع پوکه آمپول ويال وکارتريج ا ز شيشه (گريد دارويي ) 2,796 789,453,360 Rls. 29,520 $
10 12 1393 ساوه گرجستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 44,980 545,883,345 Rls. 20,241 $
11 12 1393 ساوه گرجستان 70072900 شيشه ا يمني چندلايه, که درجاي ديگرذکرنشده. 20,400 305,194,500 Rls. 11,100 $
12 12 1393 ساوه گرجستان 70052940 ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر 61,280 268,133,468 Rls. 10,508 $
13 12 1393 ساوه گرجستان 28399000 ساير سيليکات ها وسيليكاتهاي فلزات قليايي تجارتي غير از سديم 4,830 12,047,120 Rls. 464 $
مجموع کل
43,342,680,429 ريال
مجموع کل
1,639,980 دلار
[1]