آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (سجافي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 69139020 مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )ازسفال صنايع دستي 1,840,796 290,746,691,388 Rls. 10,997,788 $
2 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 69139090 ساير مجسمه وساير اشياء تزئيني (به استثناي چيني )غيرمذكور درجاي ديگر 43,141 6,418,681,650 Rls. 248,484 $
3 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 03022200 حلوا ماهيان Plaice (Pleuronectes Platessa)تازه يا سردكردهباستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 9,250 1,620,115,950 Rls. 61,230 $
4 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد باسثناي جگر ، تخم و مني ماهي 11,890 1,267,433,445 Rls. 47,068 $
5 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 12130000 كاه و پوست غلات، آمادهکنشده، حتي قطعهکقطعه شده، آسيابکشده، فشرده شده (Pressed) يا به هم فشرده به شكل حبه. 131,490 1,087,638,211 Rls. 42,411 $
6 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 69139010 مجسمه وساير اشياءتزئيني (به استثناي چيني )ازسراميك صنايع دستي 37,000 980,907,000 Rls. 36,919 $
7 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 03033200 حلوا ماهيان (plaice) ,يخ زده باسثناي جگر ماهي تخم و مني آن 3,400 721,240,800 Rls. 27,035 $
8 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 23,080 629,193,650 Rls. 22,983 $
9 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 03028900 ساير ماهي ها به غير از جگر وتخم ماهي غير مذكور در تعرفه هاي 030281، 030282، 030283، 030284، 030285 4,550 503,280,075 Rls. 19,337 $
10 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 03027300 انواع ماهي كپور (Cyprinus carpio, carassius carassius, ctenopharyngodon idellus, Hypopthalmichthys spp, Cirrhinus spp,Mylopharyngodon piceus)، باستثناي جگر ماهي ، تخم ماهي 5,200 427,516,386 Rls. 15,981 $
11 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 03022900 ساير ماهيهاي پهن , تازه يا سردکرده باستثناي فلتان , حلوا ماهيان- کفشک ماهيان 3,300 326,291,205 Rls. 12,427 $
12 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 08071100 هندوا نه , تازه 50,400 321,312,600 Rls. 12,600 $
13 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 06022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده 1,750 231,971,250 Rls. 8,613 $
14 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند. 5,180 185,614,940 Rls. 7,252 $
15 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 03021100 قزلکآلا( Trout) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) 1,200 98,620,920 Rls. 3,700 $
16 12 1393 سجافي امارات متحده عربي 03021900 ساير خانوادهماهي آزاد و قزل آلا (باستثناي 030211, 030213 , 030214) تازه يا سردكرده باستثناي جگر ماهي ،ک تخم ومني ماهي 1,200 98,620,920 Rls. 8,044 $
مجموع کل
305,665,130,390 ريال
مجموع کل
11,571,873 دلار
[1]